KTM edellyttää TVO:lta laajoja selvityksiä Olkiluoto 4:n jäähdytysvesistä

JARI RANTANEN

Kauppa- ja teollisuusministeriö haluaa Teollisuuden Voiman (TVO) esittävän Olkiluodon neljännen laitosyksikön ympäristövaikutuksia arvioidessaan katsauksen markkinoilla nyt tarjolla olevista reaktorivaihtoehdoista ja arvion niiden kustannuksista.

TVO:n odotetaan myös tarkastelevan ydinvoimalayksiköiden lämpimien jäähdytysvesien aiheuttamaa meriveden lämpenemistä ja sen vaikutuksia Selkämeren ja Itämeren tilaan.

Ministeriö antoi perjantaina lausuntonsa Olkiluodon neljättä yksikköä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Ministeriö totesi, että arviointiohjelma on tehty lain vaatimalla tavalla ja sitä on annetuissa lausunnoissa pidetty pääosin asianmukaisena ja kattavana.

Ministeriö haluaa TVO:n kuvaavan seuraavaksi laadittavassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa laajasti jäähdytysvesien vaikutuksia ja esittävän selkeästi myös jäähdytysvesien otto- ja purkuvaihtoehdot ja mahdollisuudet siirtää jäähdytysveden otto- ja purkupaikat kauemmas merelle.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee esitellä erilaisia radioaktiivisia päästöjä aiheuttavia onnettomuustilanteita ja kuvata havainnollistavien esimerkkien avulla päästöjen vaikutusalueiden laajuutta ja vaikutuksia ihmisiin ja luontoon. Kotimaan lisäksi on arvioitava päästöjen mahdollisia vaikutuksia naapurimaissa.

Poikkeustilanteina tulee tarkastella myös mahdollisia ilmastonmuutoksen aiheuttamia ilmiöitä, kuten merenpinnan vaihteluita ja muita poikkeuksellisia sääilmiöitä, sekä niihin varautumista.

Ministeriön mukaan on perusteltua myös, että TVO tarkastelee koko polttoaineen hankintaketjun ympäristövaikutuksia uraanikaivoksista alkaen ja yhtiön mahdollisuuksia vaikuttaa tähän ketjuun.