Perussuomalaisten maahanmuuttotutkimuksen lukuja ei kumota, vaan ne ovat skenaario muiden joukossa – Tutkija vastaa muutamiin kysymyksiin epäselvyyksistä

Viime vuosina tehdyt tutkimukset maahanmuutosta eivät suoraan kumoa Suomen Perustan kovia tuloksia. Perussuomalaisten laskelmia ei pidä lukea ennusteena, vaan skenaariona, jossa irakilaisten ja somalialaisten työllistyminen ei parane. Monien tutkimusten mukaan maahanmuuttajien työllistyminen yleisesti on lupaavaa.

Joonas Kuikka

Perussuomalaisten tutkimus maahanmuuton kuluista julkaistiin maanantaina. Se sai paljon huomiota, mutta sitä myös kritisoitiin Lännen Median jatkojutussa.

Lukuisat tutkimusryhmät ovat viime vuosina tutkineet maahanmuuton talousvaikutuksia useasta eri näkökulmasta. Näitä ovat muun muassa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n analyysi vuonna 2014, Tilastokeskuksen tutkimus työperäisestä maahanmuutosta vuonna 2015 ja sosiaali- ja terveysministeriön selvitys maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista vuonna 2017.

Muissa tutkimuksissa näkökulma on ollut laajempi kuin perussuomalaisen ajatuspajan Suomen Perustan tutkimuksessa, jossa keskitytään ainoastaan irakilaisten ja somalialaisten elinkaarikustannuksiin julkistaloudelle.

Siksi suoraa vertailua tutkimustulosten välillä ei voi tehdä. Tutkimuksia kahlatessa selviää kuitenkin se, että Suomen Perustan tutkijan Samuli Salmisen tulokset ovat pääpiirteittäin oikeansuuntaisia.

Salminen on akateemiselta koulutukseltaan luonnontieteiden kandidaatti tilastotieteestä ja valtiotieteiden kandidaatti kehitysmaatutkimuksesta Helsingin yliopistosta, joten hänellä ei ole varsinaista tutkijakoulutusta.

Salmisen tutkimuksen mukaan keskimääräinen 20–24-vuotiaana Suomeen tullut irakilainen maksaa julkistaloudelle 690 000 euroa ja vastaava somalialainen 951 000 euroa enemmän elinaikanaan kuin keskimääräinen Suomessa syntynyt suomalainen.

Lukiessa on kuitenkin muistettava, että vaikka Salmisen tulokset perustuvat laajaan historialliseen ja luotettavaan tilastoaineistoon, siitä on vedetty suora johtopäätös tulevasta kehityksestä.

Haastateltujen suomalaisten alan huippututkijoiden mukaan tätä tulosta ei voi pitää edes ennusteena, vaan yhtenä skenaariona muiden joukossa.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että lähes miljoonaluokan henkilökohtaiset tappiot julkistaloudelle tulevat vain, jos tulevaisuudessa emme pysty mennyttä paremmin työllistämään ja kotouttamaan esimerkiksi vuonna 2015 Suomeen saapuneita ja jääneitä turvapaikanhakijoita tai heidän lapsiaan.

Tulos on saatu sillä varauksella, että maahanmuuttaja tulee loppuiäkseen Suomeen, eikä muuta pois. Jos maahanmuuttaja on Suomeen muuttaessaan vanhempi, hänen kielteinen vaikutuksensa julkiselle taloudelle on Salmisen tutkimuksen mukaan pienempi.

Irakilaiset ja somalialaiset ovat kaksi suurinta humanitäärisen maahanmuuton ryhmää Suomessa. Humanitäärinen maahanmuutto kattaa pakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleet ihmiset.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) julkaisi vuonna 2014 Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen -analyysin.

Tässä tutkimuksessa VATT esitteli kolme skenaariota, joiden mukaan maahanmuuttajien elinkaarivaikutusta julkiselle taloudelle voi laskea. Analyysi ei eritellyt maahanmuuttajan lähtömaata.

Parhaassa skenaariossa maahanmuuttaja pärjää työmarkkinoilla yhtä hyvin kuin suomalaiset, samoin kuin hänen lapsensa.

Maahanmuuttajan elinkaarivaikutus on Suomen julkistaloudelle positiivinen, jos hän muuttaa Suomeen 10–50-vuotiaana ja asuu elämänsä loppuun Suomessa. 20–40-vuotiaina muuttaneet jäävät keskimäärin 100 000–200 000 euroa plussalle julkistaloudellisesti.

On huomattava, että suurimmat kulut ihmisestä tulevat julkistaloudelle ennen kahtakymmentä ikävuotta ja kuudenkymmenen ikävuoden jälkeen.

Maahanmuuttajat välttävät yleensä ensimmäisen 20 ikävuoden kulujen aiheuttamisen. Monet myös muuttavat pois Suomesta eivätkä ehdi aiheuttaa vanhuuden kuluja.

Toisessa skenaariossa maahanmuuttaja pärjää työmarkkinoilla yhtä hyvin kuin maahanmuuttajat keskimäärin, mutta hänen lapsensa menestyvät yhtä hyvin kuin kantaväestö. Silloin maahanmuuttaja ei aiheuta kovin suurta rasitetta julkiselle taloudelle, ellei hän saavu Suomeen vasta myöhäisessä keski-iässä ja vietä sen jälkeen maassa vanhuuttaan.

Kolmannessa skenaariossa maahanmuuttaja ja hänen lapsensa työllistyvät yhtä hyvin kuin maahanmuuttajat keskimäärin. VATT:n mukaan tappio julkiselle taloudelle olisi silloin noin 150 000–200 000 koko maahanmuuttajan elämän ajalta.

VATT vertaa maahanmuuttajia kokonaisuudessaan, ei vain irakilaisia ja somalialaisia, joten luvut poikkeavat Suomen Perustan tutkimuksista. Irakilaiset ja somalialaiset pärjäävät työmarkkinoilla huonommin kuin maahanmuuttajat keskimäärin.

Tulos pätee myös toisin päin. Jos suomalainen ja hänen lapsensa pärjäisivät työmarkkinoilla yhtä huonosti kuin maahanmuuttajat keskimäärin, suomalaisen tappio julkistaloudelle olisi noin 150 000 euroa hänen elämänsä aikana. Näin olisi vuoden 2014 laskelmien mukaan.

VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkija Matti Sarvimäki selvitti tutkimuksessaan vuonna 2017, että irakilaisista, somalialaisista ja afganistanilaisista työllistyneitä oli vain noin 20 prosenttia vuonna 2013. Työllisyyden nousu oli hidasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija Jere Päivinen selvitti hallitusohjelman mukaan maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan julkaistu selkeitä lukuja, koska tutkimuskysymys kokonaisuudessaan on monimutkainen, kuten tästäkin jutusta käy ilmi.

– En ota kantaa Salmisen lukuihin, koska en pysty tarkemmin sanomaan, mitä oletuksia on käytetty. Menetelmä on ihan perusteltu. Elinkaarimenetelmä antaa parempia tuloksia kuin yksittäisten vuosien laskeminen, Päivinen sanoo.

Hän suuntaa haasteen Salmisen tutkimuksen perkaamisesta akateemiselle maailmalle. Yli 670-sivuista maanantaina julkaistua Suomen Perustan tutkimusta ei luonnollisestikaan ole ehditty vertaisarvioida, eikä varmaan ehditäkään ennen eduskuntavaaleja.

STM:n tutkimuksesta käy ilmi, että maahanmuuttajien ikärakenne on Suomelle erittäin edullinen. Se paikkaa Suomen kansantaloudellista huoltosuhdetta, sillä keskimääräinen maahanmuuttaja on parhaassa työiässä, kun taas Suomen suurimmat ikäluokat ovat nyt eläkeiässä.

Siksi maahanmuuttajien julkistaloudellinen vaikutus riippuu erittäin paljon siitä, ovatko he töissä vai eivät. Työllistyneenä maahanmuuttaja tuo rahaa julkistalouteen, työttömänä hän kuluttaa sitä.

– Humanitäärisellä maahanmuuttajalla työllisyysaste nousee, mitä pidempään hän on maassa. Naisten työllisyys on heikompaa kuin miesten, Päivinen sanoo.

Maahanmuuttajista suurin osa on töissä, mikä unohtuu usein julkisessa keskustelussa. Kun suomalaisten työllisyysaste oli 74 prosenttia vuonna 2016 Eurostatin mukaan (eri mittarit kuin Suomen viralliset), maahanmuuttajien työllisyysaste oli noin 61 prosenttia.

Tilastokeskuksen UTH-tutkimus, eli Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014, käsitteli maahanmuuttajien työllistymistä.

Tutkimuksen mukaan työperäisen maahanmuuttajan työllisyysaste oli yli kymmenen vuoden asumisen jälkeen 89 prosenttia, huomattavasti suomalaisia korkeampi. Opiskelun takia muuttaneista yli kymmenen vuoden jälkeen peräti 90 prosenttia oli töissä. Ongelmana vain on, ettei kaikkia ulkomaalaisia opiskelijoita saada pidettyä Suomessa.

– Opiskelijoiden kiinnittäminen Suomeen on kaikkein hedelmällisintä. He ovat saaneet tuoretta oppia ja tottuneet asumaan Suomessa, toteaa Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen.

Perhesyiden takia muuttaneista 71 prosenttia oli töissä yli kymmenen vuoden jälkeen. Pakolaisista vastaava määrä oli 52 prosenttia, muista syistä muuttaneilla 68 prosenttia.

Nämä luvut osoittavat, että maahanmuuttajat työllistyvät keskimäärin hyvin. Ryhmien välillä on suuriakin eroja, muttei ole sellaista ryhmää, joka ei pystyisi työllistymään.

Tutkimusten perusteella on selvää, että julkistaloudelliseen näkökulmaan vaikuttaa valtavasti se, millaisesta maahanmuutosta puhutaan.

Suurin osa maahanmuutosta tapahtui perhesyiden takia vuonna 2014, kertoo Tilastokeskuksen UTH-tutkimus.

Tämä kattaa perheen, avioliiton, rakkauden tai seurustelun. Tästä luvusta perussuomalaisten kritisoimia perheenyhdistämisiä oli vain yksi kymmenestä.

Työhön muutti vajaa viidennes, opiskeluun joka kymmenes ja pakolaisuuden takia joka kymmenes. Luvut ovat vuotta ennen turvapaikanhakijoiden suurta ryntäystä, joten ne vastannevat hyvin tämänkin hetken osuuksia, kun turvapaikanhakijoiden vuosittaiset määrät ovat laskeneet vuotta 2015 edeltävälle tasolle.

Maahanmuuttajista suurin osa käy töissä, mikä on julkistaloudelle hyväksi. Maahanmuuttajat eivät keskimäärin tienaa yhtä hyvin kuin suomalaiset, mutta he paikkaavat puutteen käyttämällä vähän julkisia palveluita lapsuudessaan ja vanhuudessaan nykyisen ikärakenteensakin vuoksi.

Tutkimusten mukaan selvää on myös, että eriteltynä humanitäärinen maahanmuutto aiheuttaa Suomelle kansantaloudellisia kustannuksia. Keskustelua pitää käydä siitä, paljonko se saa maksaa ja millä keinoin pakolaisena tai turvapaikanhakijoina tulleet saadaan töihin nykyistä paremmin.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli noin 250 000 ulkomaiden kansalaista vuoden 2017 lopussa. Heistä irakilaisia oli vajaat 12 000 ja somalialaisia alle 7 000, joten tämä joukko on pieni maahanmuuttajien kokonaismäärästä. Eniten maahanmuuttajia Suomessa on Virosta ja Venäjältä.

Koska kansalaisuus ei anna ihan kokonaista kuvaa, Suomessa asui vieraskielisiä reilut 370 000 vuonna 2017. Heistä arabiaa puhui 26 000, kurdia 13 000 ja somalia 20 000. Arabian ja kurdin puhujissa on muitakin kuin irakilaisia. Kielten perusteella voi päätellä suuntaa antavasti maahanmuuttajien Suomessa syntyneiden lasten määrää.

Jos maahanmuuttoa katsoo vain julkistalouden plussina ja miinuksina, jää huomaamatta monia maahanmuuton väestöllisiä ja taloudellisia hyötyjä.

Verkkojulkaisu Mustreadin sisältöjohtaja Heikki Pursiainen muistuttaa, että tärkein maahanmuuton hyvinvointia lisäävä vaikutus on maahanmuuttajan ja hänen perheensä lisääntynyt hyvinvointi. Se on jo itsessään arvokasta maailmanlaajuisesta näkökulmasta.

– Ei suomalaisten lastenkaan kohdalla pyritä estämään heidän hyvinvointinsa lisääntymistä, vaikka se maksaisi, muistuttaa Pursiainen.

Mikäli tämä hyvinvoinnin lisäys tapahtuu työperäisessä maahanmuutossa, se kerryttää myös Suomen kansantaloutta. Julkisen sektorin kustannukset riippuvat myös paljon harjoitetusta maahanmuuttopolitiikasta. Salmisen skenaarioonkin on vuosikausia aikaa vaikuttaa.

– Se on ihan totta, että lyhyellä tähtäyksellä humanitäärinen maahanmuutto aiheuttaa julkisia kustannuksia, ei siitä mihinkään pääse. Uskallan kuitenkin väittää, että humanitäärinen maahanmuutto lisää hyvinvointia, Pursiainen sanoo.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK yrittää edistää työperäistä maahanmuuttoa kolmesta näkökulmasta, jotta talouselämä kehittyisi Suomessa.

Ensinnäkin yritykset saattavat joskus tarvita työvoimaa ulkomailta, mille ei saisi olla lainsäädännöllisiä esteitä. Tällöin vastaavaa työntekijää ei ole saatavissa Suomen työmarkkinoilta. Tällainen maahanmuuttaja alkaisi heti kerryttää myös kansantaloutta. Nyt palkkaamista hidastaa esimerkiksi työvoiman tarveharkinta.

– Kun on tarve palkata, sen täytyy olla mahdollista, sanoo EK:n Mikko Räsänen.

Toiseksi maahanmuuttajat pystyvät auttamaan koko julkisen talouden kestävyyttä parantamalla työikäisten väestökehitystä. Työllisyyttä voi lisätä lisäämällä suomalaisten työllisyysastetta tai tuomalla lisää työllisiä muualta.

Kolmanneksi maailmantaloudessa Suomen kannattaa kilpailla eniten tuottavista töistä. Kyse on uutta luovasta työstä. Tähän liittyvät korkeakoulujen ulkomaalaiset opiskelijat ja yritysten tuotekehitysyksiköt, jota pitäisi saada Suomeen.

Suomen Perustan tutkija Samuli Salminen vastasi Lännen Median tarkentaviin kysymyksiin sähköpostilla.

Tutkimuksessa on erilaisia elinkaariennusteita, joista suurin osa luvuista oli pienempiä kuin tiivistelmässä julkaistut –690 000 euroa ja –951 000 euroa 20–24-vuotiaille.

Mistä erilaiset tulokset johtuvat, ja millä perusteilla suurimmat mahdolliset luvut oli valittu tutkimuksen tiivistelmään?

– Elinkaariennusteiden tulokset on esitetty muun muassa erilaisilla Suomessa oloajan oletuksilla. Tiivistelmässä tulokset on esitetty koko iäksi Suomeen jääville, koska näin tulokset esitetään myös kahdessa muussa ainoassa tutkimuksessa, jotka tiedän ja joissa tutkitaan Irakissa ja Somaliassa syntyneiden elinkaarivaikutuksia (ruotsalainen Joakim Ruist 2018, norjalainen talouslehti Finansavisen 2013).

– Lisäksi ennusteaineistossa Irakissa syntyneiden osalta tuo 20–24-vuotiaana muuttavien luokka on osuudeltaan suurin. Somaliassa syntyneiden osalta kyseinen ikäluokka on puolestaan yleisimmän muuttoluokan (16–19-vuotiaat) ja toiseksi yleisimmän muuttoluokan (25–29-vuotiaat) välissä, joten jos kumpaakin ennusteväestöä (Irakissa ja Somaliassa syntyneet) koskien pitää valita jokin muuttoikäluokka esitettäviä tuloksia varten, niin tämä on esitettyjen muuttoikäluokkatietojen valossa sopivin.

Varmistaisin vielä kerran, onko tämä selkosuomeksi väännetty tulkinta tutkimuksen asetelmasta oikea?

Voitte korjata, jos siinä on jokin väärin: ”Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että lähes miljoonaluokan henkilökohtaiset tappiot julkistaloudelle tulevat vain, jos tulevaisuudessa emme pysty mennyttä paremmin työllistämään ja kotouttamaan esimerkiksi vuonna 2015 Suomeen saapuneita ja jääneitä turvapaikanhakijoita tai heidän lapsiaan.”

– Elinkaaritulokset ovat keskimäärin paremmat vain, jos jollakin on tarjota sellaista informaatiota, joka kertoisi, että työllistyminen ja tulot ovat tulevaisuudessa havaittua paremmat. Tulokset muuttuvat positiivisemmiksi vain, jos jollakin on tarjota sellaista käytetyn rekisteriperusteisen havaintoaineiston ulkopuolista informaatiota, joka kertoisi, että näistä maista tulleiden työllistyminen ja tulot olisivat paremmat tulevaisuudessa kuin vuoteen 2014 mennessä.

Elinkaariennusteiden mukaan kulut ovat pienemmät miehillä ja iäkkäämmillä tulijoilla. Voitteko tutkimuksen perusteella suositella ensisijaisesti iäkkäiden miesten ottamista pakolaisleireiltä, jos Suomi valitsee kiintiöpakolaisia?

– Tutkimuksen johtopäätös on selkeä. Mikäli maahanmuuttopolitiikalla – eli uusien maahanmuuttajien valinnoilla – halutaan maksimoida julkisen talouden odotusarvoinen hyöty, Irakissa ja Somaliassa syntyneitä maahanmuuttajia ei tulisi valita muuttavaksi Suomeen lainkaan. Eli mitään tuollaista suositusta ei tutkimuksen perusteella voi tehdä, mitä ehdotat kysymyksessäsi.

Samuli Salminen julkaisi myös oman jatkopuheenvuoronsa Lännen Median juttuun, jossa kansantaloustieteen professori Hannu Piekkola Vaasan yliopistosta kritisoi tutkimuksen asetelmaa ja tuloksia. Salmisen puheenvuoro on luettavissa Suomen Perustan nettisivuilla.

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita uusi viesti
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Aiemmat viestit (97)

Vastaa
Jaakko
Epäilyksen varjo heitetty
Artikkeli heittää perusteettoman epäilyksen varjon Suomen perustan tutkimukselle, joka pohjautuu samaan dataan kuin vtt:n tutkimus. Vtt:n tutkimuksessa ei esim. Saksalaista maahanmuuttajaa eritellä irakilaisesta mitenkään ja täten artikkelissa voidaankin todeta, että parhaimmassa tapauksessa maahanmuuttaja työllistyy yhtä hyvin kuin suomalainen.

Kellään tuskin on saksalaisia maahanmuuttajia kohtaan epäilyksiä heidän positiivisesta vaikutuksesta Suomen taloudelle, harmi vaan että ei tule tarpeeksi saksalaisia ja tulee liikaa irakilaisia ja somalialaisia. Jälkimmäisille maksettavat sosiaalietuudet kasvattavat veropainetta ja täten karkottaa potentiaalisia saksalaisia ja muita maahanmuuttajia muuttamasta suomeen tekemään mitää tuottavaa.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
tutkijakoulutuksen saanut
Vast: Epäilyksen varjo heitetty
Ei ole mitään tosiasiallista näyttöä humanitäärisen maahanmuuton positiivisesta vaikutuksesta valtiontalouteen.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Hegel
Vast: Epäilyksen varjo heitetty
Miten niin ei ole epäilyjä saksalaisia kohtaan? Suomessa oli 1945 paljon saksalaisia maahantunkeutujia, jotka sitten piti ajaa maasta pois.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
FM
Vast: Epäilyksen varjo heitetty
Hyvin kiteytetty koko asian ydin, "tutkijakoulutuksen saanut".
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
ja töihin heti
Vast: Epäilyksen varjo heitetty
"harmi vaan että ei tule tarpeeksi saksalaisia "
Kaikki jotka tulevat töihin, elääkseen omilla kustannuksillaan, ei sossuvaroilla ja elää rikkeetöntä elämää maan lakien mukaan, on toki tervetullut, sikäli, kun niitä töitä on mitä tehdä.
Suomen tulisi ottaa käyttöön sama tyyli, kuin amerikassa, jos sulla on takuut, että elätät itsesi ja perheesi, etkä koskaan tule vaatimaan dollariakaan valtiolta, olet tervetullut maahan.
Joutavanpäiväiseen jahkailuun meni nämäkin 4v. Ainoat lait mitä saatiin pikavauhtia, oli neutrilaki.
Työtekeminen on se mikä tämänmaan nostaa suosta, ei syöjien lisääminen.
Valtion tulisi järjestää töitä, asumista ja ruokaa vastaan heti, kun yksikin astuu tämän maankamaralle, toki rokotukset ym. terveystarkastukset ensin.Ja lopettaa ilmaisenrahan jakaminen ulkomaalaisille.
Ja Suomen kansalaisuus vasta 10-15v. päästä, jos ei ole rikoksia.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
T.S.
Vast: Epäilyksen varjo heitetty
Nimimerkki 'ja töihin heti' ehdottaa: "Suomen tulisi ottaa käyttöön sama tyyli, kuin amerikassa, jos sulla on takuut, että elätät itsesi ja perheesi, etkä koskaan tule vaatimaan dollariakaan valtiolta, olet tervetullut maahan."

Kirjoittajalla on puutteelliset tiedot. Meillähän on jo pitkään ollut tuo käytäntö. Ulkomaalaislaissa on vaikka kuinka paljon noita toimeentuloehtoja. Migrin sivuilla on lueteltu rahamääriä siitä että paljonko pitää tienata. Tästähän nousi taannoin melkoinen kohu kun tuli eteen tapauksia että pitkään ulkomailla olleita suomalaisia palasi takaisin, kera muunmaalaisen vaimon ja lapsien, ja kas kummaa, tulot eivät riittäneetkään.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
jes
mikä sitten toteutuu?
Olisi kiva tietää mikä muu sitten olisi luotettava skenaario, kuin nyt tehdyn tutkimuksen historiaan pohjaama skenaario. Mielestäni tutkimuksen arvio on käytettävissä olevan tiedon pohjalta todennäköisin, vaikka tuossa yritetäänkin muuta taas meille kertoa.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Röda
Vast: mikä sitten toteutuu?
Tämän "skenaarion" luotettavuus on pelkkä vitsi. Salminen on tehnyt perussuomalaisille suosiollisia oletuksia toisensa perään hinnoitellessaan maahanmuuttajia. Alhainen vaaliveivaus.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
tw4
Vast: mikä sitten toteutuu?
Työperäinen ok. Mutta nämä humanitaarivalehtelijat pitää poistaa ja estää uusien tulo.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Lukija
Vast: mikä sitten toteutuu?
Rödan näkymys tyhjän päällä, ei perustu mihinkään muuhun kuin omaan mielipiteeseen (johon hänellä on tietysti kuitenkin oikeus). Erikoinen on hänen näkemyksensä "skenaarion luotettavuus on vitsi", kun samaan aikaan kuitenkin tutkijat toteavat että tulokset ovat pääpiirteittäin oikeansuuntaisia.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Miljardiluokan munaus
Asia on täysin selvä...
Tutkimuksen johtopäätös on selkeä. Mikäli maahanmuuttopolitiikalla – eli uusien maahanmuuttajien valinnoilla – halutaan maksimoida julkisen talouden odotusarvoinen hyöty, Irakissa ja Somaliassa syntyneitä maahanmuuttajia ei tulisi valita muuttavaksi
Aika selvästi sanottu, stop näistä maista tulijoille.
Eikä pidä sekoittaen lukijoiden ajatuksia puhumalla maahanmuutosta kokonaisuutena, varmaan tyhmempikin tajuaa, että töihin Suomeen tullut on taloudelle, joko plussaa tai miinusta, riippuen palkasta.
Humanitäärinen maahanmuuttaja on enimmäkseen miinusta, eikä voida olettaa tilanteen siitä muuttuvan..työllistyminen on ollut heikkoa ja vielä kun karsitaan siitä pois ne työpaikat, joita ei edes olisi ilman humanitäärista maahanmuuttoa, se olisi vielä heikonpaa.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Kallista
Vast: Asia on täysin selvä...
Montako miljardia euroa palaa joka vuosi? Riittääkö kymmenen?
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Mahanmuotorealisti
Vast: Asia on täysin selvä...
Juuri noin, mutta maaluetteloon täytyy liisätä Irakin ja Somalian seuraan Afganistan, Uzbekistan, Tadzikistan, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Syyria, Iran, Eritrea, Algeria, Tunisia, Marokko, Libya, ym.
Vain voimassa olevan työluvan tms asiallisen luvan kanssa tulee noiden maiden väellä mahdollisuus pyrkiä Suomeen. Lisäksi erikoislupia voitaneen harkita noiden maiden sorretuille uskontokunnille kuten eräiden Lähi-idän ja Afrikan maiden jesideille ja kristityille.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
hinta
Vast: Asia on täysin selvä...
Vahtera, Iltalehti; 3,2 miljardia vuodessa.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Röda
Vast: Asia on täysin selvä...
Vahteran laskelmat ovat entisen katkeroituneen persun kynästä peräisin. Ne perustuvat pelkkiin mielikuviin ja puolueen tekemiin olettamuksiin. Näin saadaan lopputulos, jota haettiin: mistä tulla, sinne mennä!
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Sus
Vast: Asia on täysin selvä...
Ja taas tämä Röda heittelemässä aivan hatusta vedettyjä kommentteja. Vahteran luvut perustuvat virallisista lähteistä saatuihin lukuihin.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Kyllä
Kävikö näin
Sehän on varmasti näin,juurihan myös oli että he kuuluvat kansansa älymystöön ja ylimystöön,eivät tällaiset varmasti usein töitä hae.
Mutta yksi yksinkertainen keino kaikki avustukset pois heiltä.
Silloin heidän olisi käytettävä näitä varoja mitä ylimystöllä aina on.Tietenkin he ovat tottuneet että kansa maksaa ylimystön menot,mutta me voimme kertoa että Suomi ei kuulu näihin maihin.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Perustelkaa vastaväittämät
Tarpeellinen tutkimus
Kysymys on myös siitä, että vaikka maassa on taloustieteilijöitä pilvin pimein niin vastaavaa tutkimusta ei odotusten ja jopa aiempien poliittisten lupausten osalta ole julkaistu, miksi? Yleisestikin maahanmuutossa usein ja ilmeisesti myös jossain yhteydessä tarkoituksellisesti sekoitetaan työperäinen maahanmuutto ja humanitäärinen maahanmuutto, näinhän saadaan ainakin työllistymisluvut tulisjoiden osalta korkeammaksi.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
kallista
Vast: Tarpeellinen tutkimus
Yksinkertaisesti siitä syystä kyseisiä tutkimuksia ei ole tehty ainakaan kaiken kansan tiedoksi, koska heidänkin laskijat ovat saaneet huimat miinus merkkiset tulokset ja se ei sovi heidän unelma kuplaansa, niin nykymedian keinoja käyttäen sitä ei tehdä, ja epäilyksen alaiseksi yritetään osoittaa kaikki muu, kun muut laskevat kulut varovaisesti.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
objektiivi
Juuri näin, hyötymaahanmuutto hyödyttää
Suurin osa maahanmuuttajista tulee naapurimaista kuten Venäjältä tai Virosta, töihin. Heidän työpanoksensa hyödyttää Suomea niin paljon että tarkasteltaessa maahanmuuttoa kokonaisuutena, maahanmuutto on toistaiseksi ollut hyödyllistä.

Riski on siinä jos haittamaahanmuuttajat eivät jatkossakaan työllisty, heitä muuttaa lisää ja heidän suuri lapsikatras jatkaa saman kulttuurin noudattamista. Jossain vaiheessa kokonaisuus alkaa muuttua negatiiviseksi ja sietämättömäksi. Humanitäärinen maahanmuutto voi koskea vain muutamia poliittisen vainon alla olevia toisinajattelijoita, ei elintasopakolaisia.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Juu
Juu
Aivan sama mitä ja miten laskevat, Suomalainen veronmaksaja maksaa maahantulijoista pitkään ja paljon. Jutussa oli jo hiukan Suomalaisen syyllistämistä, siihen se aina lopulta menee.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Mesu
Tossa
On todettu 60000 potentiaalista täysin elätettävää, siis kaikki kulut asunnosta puhelimesta ja autosta lähtien. 2 miljardia per vuosi. Olemme kyllä hölmö kansa. Lapsiin ja vanhuksiin ei ole rahaa. Miten ilmaston muutos vaikuttaa kun kuluttajia tulee lisää tälläine määrä hiilijalan jälki omassa maassa olisi 10 % täällä olemisen päästöistä.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Veronmaksaja
Vast: Tossa
Naulan kantaan!
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
totta
Vast: Tossa
Presiis sieltä tulikin lyhyt ja ytimekäs totuuden ääni.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Kiitos
Vast: Tossa
Saatatkos sen selvemmin sanoa! Tuon asian tietämiseen ei tarvita kaikenmaailman tutkijoiden monimutkaisia ja venkuloivia selvityksiä, joista ei loppujen lopuksi ota pirukaan selvää. Fakta on fakta eikä se selittelyillä muuksi muutu.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
HueyDewieLouie
News QUACK!
Tarkoitus on ilmeisesti ylläpitää jatkuvasti jonkin asteista epämääräisyyttä, mutta että jäisi mieluusti orastava mielikuva maahanmuuton (huom! yleistys) hyötyjen olevan suurempi kuin haittojen, josta voidaan sopivasti projisoida hyötyplussaa niihin, joista on eniten kuluja mm. huonon työllistymisen vuoksi.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
kuinka on
Pitkä havainnointiaika
Johan somaleja tuli jo 90-luvun alussa (Mauno Koiviston vastustuksesta huolimatta). Mikä mahtaa olla tilanne työllisyyden suhteen nyt?
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
juutas
Vast: Pitkä havainnointiaika
Somalit ovat ylivoimaisesti huonoiten työllistyvä ja integroituva kansalaisuus kaikkien tänne tulleiden joukossa. Ainoat jotka vetävät heille vertoja on afgaanit, joita on tullut huomattavasti vähemmän.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Jormas
Vast: Pitkä havainnointiaika
juutas: näin on asia. Työssäkäyviä on noin viidesosa. Näistäkin suuri osa on tulkkeja, kulttuuritulkkeja ja monikulttuurisuuskoordinaattoreita. Osa kyllä toimii mm. bussikuskina.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.