Tuomiokapituli
tutkii Vammalan
kappalaisen laiminlyönnit

Kari Vainio

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli selvittää, onko Vammalan seurakunnan kappalainen Jari Rankinen toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyönyt niitä. Hän ei saapunut viime sunnuntaina avustamaan messua, jossa hänelle oli annettu työvuorolistan mukaan tehtäväksi avustaa naispuolista pappia.

Rankinen oli jo etukäteen ilmoittanut, ettei hän avusta naispappia. Hän ei ollut paikalla koko jumalanpalveluksessa.

Valmistavan tutkinnan tekee hiippakunnan tutkinta-asiamies, eläkkeellä oleva Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintojohtaja Pekka Soini . Työ kestänee noin kuukauden, jonka jälkeen paperit menevät hiippakunnan kurinpitoasiamiehelle ja hänen kauttaan tuomiokapitulin käsittelyyn.

Jos syyte nousee, tuomio voi olla huomautus, varoitus, määräaikainen viraltapano tai pysyvä viraltapano. Siihen saakka Rankinen voi toimia virassaan.

Vammalan seurakunnan vs. kirkkoherra Hannu Kilpeläinen oli toimittanut tiistaina tuomiokapitulille kirjallisen ilmoituksen asiasta. Se, että kysymyksessä on naispapin avustaminen, on Kilpeläisen mukaan ilmennyt lukuisista hänen Rankisen kanssa käymistään keskusteluista sekä Rankisen hänelle antamasta kirjallisesta lausumasta.

Myös Turun arkkihiippakunnan piispa Kari Mäkinen oli toimittanut tuomiokapitulille selostuksen toimenpiteistä, joiden avulla hän on vuoden 2006 ja alkuvuoden 2007 aikana pyrkinyt selvittämään Vammalan seurakunnan työyhteisöristiriitoja. Keskustelut eivät olleet Mäkisen mukaan johtaneet sellaiseen tulokseen, että asiassa voitaisiin enää edetä pelkästään piispallisella ohjauksella.

Rankinen perustelee kieltäytymistään sillä, että Raamattu ei hyväksy naisten pappeutta. Tuomiokapituli muistuttaa, ettei kirkkolainsäädäntö tai muukaan lainsäädäntöön salli virkatehtävästä kieltäytymistä oman vakaumuksen tai raamatuntulkinnan perusteella.

Tapaus on ensimmäinen, joka koettelee piispainkokouksen viime syksynä tekemää päätöstä. Sen mukaan pappien työvuorolistoja ei saa enää järjestää sukupuolen mukaan. Piispainkokous muistutti, että tehdessään päätöksen pappisviran avaamisesta naisille kirkolliskokous ei päättänyt liittää kirkkolakiin omantunnonklausuulia.

Sen sijaan Pekka Soini on tutkinta-asiamiehenä joutunut jo aikaisemminkin tutkimaan eriävästä naispappeuskäsityksestä johtuvaa kiistaa, kun Luther-säätiö jumalanpalveluksessa vuonna 2003 Helsingin piispalle Eero Huoviselle kieltäydyttiin jakamasta ehtoollista. Tutkinnan jälkeen Turun tuomiokapituli erotti perniöläisen pastorin Sakari Korpisen kahdeksi kuukaudeksi.