Perämeren lohen
kalastusrajoituksissa
ei rikkomusta

Suomi ei rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimusta rajoittaessaan lohen ja taimenen kalastusta Perämeren alueella. Näin katsoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT, joka antoi torstaina Perämeren lohenkalastusasiaa koskevan tuomion.

EIT hylkäsi valituksen, jonka kalastajat olivat tehneet Suomen valtiota vastaan. Valitus koski oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, omaisuuden suojaa ja syrjintää.

Valituksen tehneet kymmenen kalastajaa harjoittavat elinkeinoaan Perämeren rajavesialueella omistamillaan vesialueilla. Valittajat ovat myös paikallisten kalastuskuntien puheenjohtajia.

Valitus koski pääasiassa lohen- ja taimenenkalastuksen rajoituksia, jotka perustuivat alunperin Suomen ja Ruotsin välisen rajajokikomission päätökseen.

Valittajien mukaan kalastusrajoitukset loukkasivat heidän oikeuttaan nauttia rauhassa omaisuudestaan.

Valittajien mielestä rajoitukset myös asettivat eri vesialueilla lohenkalastusta harjoittavat kalastajat eriarvoiseen asemaan.

Kalastajat vetosivat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artiklaan oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. He vetosivat myös ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1. artiklaan omaisuuden suojasta sekä 14. artiklaan syrjinnän kiellosta.

Osa valittajista oli vienyt kalastusrajoituksia koskevan rajajokikomission päätöksen korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi purkuhakemuksena. Tämä takasi EIT:n mielestä kalastajille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Omistusoikeuteen kohdistuneet rajoitukset EIT katsoi ihmisoikeussopimuksen sallimiksi, sillä niiden tarkoituksena oli kalakannan suojeleminen.

Syrjinnän osalta tuomioistuin totesi, että artikla 14 ei ole itsenäinen, vaan tässä tapauksessa sidoksissa omistusoikeuteen.

EIT:n mielestä valittajien erilainen kohtelu verrattuna muiden alueiden kalastajiin oli tässä tapauksessa perusteltua ja suhteellisuusperiaatteen mukaista.