Liito-oravakortti ei purrut moottoritiekiistassa

Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöstä, jonka mukaan liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja voidaan heikentää rakennettaessa E18-moottoritien osuutta Muurlasta Lohjanharjuun. Tien rakentamisesta valittivat hallinto-oikeuteen useat yksityiset ihmiset ja neljä luonnonsuojeluyhdistystä.Tiehanke muun muassa vaikeuttaisi Uudellamaalla liito-oravien lisääntymistä ja levähtämistä kahdella tärkeällä paikalla: Lohjalla ja Haarapajussa.Ympäristökeskus asetti kaksi ehtoa tien rakentamiselle liito-orava-alueiden kohdalla: Rakennustyöt on tehtävä pesäpoikasajan ulkopuolella. Toiseksi toimenpiteistä on raportoitava vuosittain ja kahden liito-oravaesiintymän tilaa on seurattava rakennustöiden ajan.Ympäristökeskuksen mielestä Helsingin ja Turun välinen E18-moottoritie toimii Suomen tärkeänä yhteytenä länsirannikon vienti- ja tuontiterminaalien, pääkaupunkiseudun ja itärajan välillä. Tieosuus Muurlasta Lohjanharjuun on tärkeä osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä.