Uutiset

Ministeriöt karsivat palvelupisteitään ja korottavat hintojaan

Turkulainen Tarmo Stenberg kävi poliisilaitoksella hoitamassa ajokorttiasioitaan. Stenbergiä palveli toimistosihteeri Maarika Habilainen. Vaikka monet poliisin palvelut kallistuvat, ajokortin hinta pysyy ennallaan vuonna 2011.
Turkulainen Tarmo Stenberg kävi poliisilaitoksella hoitamassa ajokorttiasioitaan. Stenbergiä palveli toimistosihteeri Maarika Habilainen. Vaikka monet poliisin palvelut kallistuvat, ajokortin hinta pysyy ennallaan vuonna 2011.

Ensi vuoden aikana useampi ministeriö vähentää organisaatioidensa palvelupisteitä. Samaan aikaan moni laitos korottaa maksujaan, mutta kansalaisten ostovoimaa yritetään parantaa veromuutoksilla.

Asumistukea saavia riemastuttanee myös sosiaali- ja terveysministeriön uudenvuoden tervehdys, kun keskimääräinen asumistuki nousee noin 5,5 eurolla kuukaudessa.

Pisin uudistusten lista lienee sisäministeriöllä, joka nostaa muun muassa maahanmuuttoviraston ja poliisin maksuja. Esimerkiksi ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu nousee 225 eurosta 350 euroon, ja alaikäisen hakijan ensimmäisen luvan hinta pompahtaa 80 eurosta 180 euroon.

Poliisi puolestaan korottaa muun muassa passin hintaa viidellä eurolla sekä valtakunnallista rahankeräyslupaa ja tavara-arpajaislupaa peräti puolella, 240 euroon.

Asehallinnossa hinnannousut näkyvät erityisesti ase-elinkeinoluvissa, vienti- ja kauttakuljetusluvissa sekä erityisen vaarallisisten ampuma-aseiden luvissa. Jälkimmäisen hankkimisluvasta saa jatkossa pulittaa 108 euroa nykyisen 56 euron sijaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Samaan aikaan kunnille maksettava korvaus pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannuksista nousee vuoden alusta. Esimerkiksi yli seitsemänvuotiaista korvaus nousee parilla sadalla eurolla.

Raja-alueet
lakkautetaan

Rajavartiolaitos puolestaan lakkauttaa raja- ja merivartioalueet sekä niiden johtopaikat, ja muuttaa koko organisaationsa kaksiportaiseksi. Jo aiemmin laitos on yhdistänyt pieniä vartioasemiaan suuremmiksi.

Tavoitteena on karsia nykyiset 57 vartioasemaa 41:een vuoteen 2012 mennessä. Niistä 21 olisi merivartioasemia. Rajavartiolaitokselta vakuutetaan, etteivät muutokset heikennä rajaturvallisuutta, vaan muutoksilla halutaan saada väkeä hallinto- ja tukitehtävistä operatiiviseen toimintaan. Sisäministeriön mukaan uudet yksiköt pystyvät myös tekemään työnsä nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Tehokkuutta tavoitellaan hätäkeskuslaitoksen uudistuksella. Ensi vuoden alusta hätäkeskuslaitoksen toimialue on koko Suomi, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käytännössä hätäkeskuspalvelut keskitetään seuraavan viiden vuoden aikana kuudelle alueelle. Lopulta vuonna 2015 käyttöön otetaan valtakunnallinen uusi tietojärjestelmä, jolloin hätäkeskukset voivat varmistaa toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa.

Nyt voimaan tulevalla uudella lailla pyritään edistämään väestön turvallisuutta ja parantamaan palvelun laatua, sisäministeriöstä kerrotaan.

Syyttäjänvirastoja
yhdistetään

Myös oikeusministeriö yhdistää ja leikkaa toimintojaan. Neljä syyttäjänvirastoa yhdistetään kahdeksi uudeksi virastoksi, kun Päijät-Hämeen ja Kaakkois-Suomen virastot muuttuvat Salpausselän syyttäjänvirastoksi, ja Satakunnan ja Varsinais-Suomen virastot kihlataan yhteen Länsi-Suomen syyttäjänvirastoksi. Samalla ministeriö lakkauttaa palvelutoimistojaan.

Salpausselän päätoimipaikka on Kouvolassa, Länsi-Suomen Turussa. Esimerkiksi Länsi-Suomen viraston palvelutoimistot jatkavat Porissa, Raisiossa, Raumalla ja Salossa. Yhdistämisten tarkoituksena on luoda nykyistä suurempia, noin 30 syyttäjän yksiköitä.

Oikeusministeriö arvelee, että muutoksen myötä suurissa yksiköissä työmäärää voidaan tasata ja esimerkiksi sijaisuuksia järjestää aiempaa helpommin. Tällä hetkellä syyttäjänvirastoja on 15.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vuodenvaihteen jälkeen uutta on myös se, että lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia aina silloin, kun ne kohdistuvat alaikäiseen, tekijälle läheiseen henkilöön tai työtehtävissään olevaan henkilöön. Sen jälkeen esitutkinnan käynnistäminen ei ole enää riippuvainen uhrin tahdosta.

Samoin hovioikeuksia päivitetään, kun uusi jatkokäsittelylupa otetaan käyttöön. Valitusoikeutta käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ei rajoiteta, vaan kaikista tuomioista voi edelleen valittaa. Uudistus merkitsee kuitenkin, että valituksen laajamittainen käsittely edellyttää tietyissä asioissa hovioikeuden myöntämää jatkokäsittelylupaa.

Tv-lupamaksu
nousee taas

Liikenne- ja viestintäministeriö korottaa puolestaan televisiotoimijoiden maksuja, mutta laskee teleoperaattoreiden taajuusmaksuja. Muutos tarkoittaa matkaviestinoperaattoreille nykyistä halvempia hintoja. Sen sijaan televisiomaksun hinta nousee kuudella prosentilla Ylen hallintoneuvoston esityksen mukaisesti.

Uusi maksu koko vuodelta on 244,90 euroa, reilut kolmetoista euroa nykyistä enemmän.

Luotsausliikelaitoksen liiketoiminta siirtyy tammikuun alusta valtion kokonaan omistamalle Finnpilot Pilotage Oy:lle. Yhtiön omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriössä.Samalla myös ulkomaisiin aluksiin kohdistuva tarkastusjärjestelmä muuttuu.

Jatkossa tarkastukset tehdään ensisijaisesti aluksiin, joihin liittyy suuri turvallisuusriski.

Myös rikkomusten seuraamuksia tehostetaan. Esimerkiksi toistuvasti säännöksiä rikkovilta aluksilta on mahdollista evätä pääsy pysyvästi EU:n ja Pariisin yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittaneiden maiden satamiin.

Markkinoille
uusi bensalaatu

Ympäristöministeriön uudistuksista yksi näkyvimmistä lienee bensiinin, dieselöljyn ja muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimusten muutos. Ensi vuoden alusta markkinoille tulee uusi bensiinilaatu, jossa saa olla etanolia tai muita bioperäisiä komponentteja nykyistä enemmän. Uusi laatu tulee käytännössä nyt eniten käytetyn E95-bensiinin tilalle. Suurin sallittu etanolipitoisuus on jatkossa 10 prosenttia, kun se vielä vuonna 2010 oli vain viisi prosenttia. Asetuksen tavoitteena on vähentää terveydelle haitallisten aineiden määrää ja edistää biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Maa- ja metsätalousministeriö puolestaan ryhtyy valvomaan tiukemmin kaupalliseen kalastukseen käytettäviä kalastusaluksia, kun tammikuussa voimaan astuu laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä. EU:n lainsäädännön mukaan ainoastaan jäsenvaltion kansalliseen kalastusalusrekisteriin rekisteröity alus saa harjoittaa kaupallista kalastusta merellä.

Nuorille kuntiin
omat verkostot

Ensi vuoden aikana kuntiin on järjestettävä nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, vaatii opetus- ja kulttuuriministeriö. Uudistetun nuorisolain perusteella palveluverkostoon kuuluisivat opetus-, nuoriso- ja sosiaali- ja terveystoimi sekä poliisi. Useampi kunta voi halutessaan perustaa yhteisen verkoston.

Laki säätää myös niin sanotusta etsivästä nuorisotyöstä, jonka tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänen pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Jos nuori halutaan tukipalveluiden piiriin, eri viranomaisten on annettava kunnan nuorisotyölle nuoren yhteystiedot, salassapitosäännösten sitä estämättä. Tiedot on luovutettava esimerkiksi peruskoulun päättäneestä nuoresta, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö lisää myös taiteilijaeläkkeitä ensi vuodelle. Uusia eläkkeitä voidaan myöntää 51 kappaletta, kun vuonna 2010 luku oli 35. Taiteilijaeläkkeiden lukumäärä nousi nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun niiden määrä laski 1990-luvun alusta.

Ansioverotus
kevenee

Ansiotulojen veroperusteet lievenevät ensi vuonna reilulla 440 miljoonalla eurolla. Eläketulon verotusta kevennetään noin 30 miljoonalla eurolla, ja perusvähennystä kasvatetaan noin 16 miljoonalla eurolla pienituloisten ostovoiman tukemiseksi.

Käteen jäänyttä rahaa ei kuitenkaan kannattane tuhlata makeisiin tai jäätelöön, joiden hintaan lisätään ensi vuoden alusta valmistevero. Esimerkiksi suklaalle, muille kaakaota sisältäville tuotteille ja jäätelölle mätkähtää vero, joka on 75 senttiä kilogrammalta. Samalla virvoitusjuomaveroa korotetaan 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta, ja nyt veron piiriin tulevat myös luonnon kivennäisvedet.

Valtiovarainministeriö haluaa kannustaa kansalaisia myös tukemaan maan korkeakouluja, sillä määräaikaisen lahjoitusvähennyksen voimassaoloaikaa jatketaan. Lahjoittaja voi vähentää ansiotuloistaan tekemänsä 850–250 000 euron lahjoituksen ensi vuoden verotuksessa, jos lahjoitus on tehty yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Takuueläke
maaliskuussa

Ensi vuoden suurin muutos sosiaaliturvassa on takuueläke, joka tulee voimaan maaliskuun alussa.

Takuueläke korottaa Suomen vähimmäiseläkkeen 687 euroon kuukaudessa. Täyden kansaneläkkeen saajalle korotus on 101 euroa, ja parisuhteessa olevalle lähes 170 euroa kuussa.

Takuueläke ei kuitenkaan korvaa kansaneläkettä, vaan se on kokonaan uusi eläke. Sen määrä jäänee silti pienehköksi suurimmalle osalle saajista, sillä takuueläkkeestä vähennetään kaikki muut Suomesta tai ulkomailta saadut eläkkeet.

Sen sijaan kansaneläkeindeksi nostaa etuuksia 0,4 prosenttia. Lisäksi kansaneläke, perhe-eläke, rintamalisät, vammaistuet, sotilasavustus sekä työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki nousevat indeksikorotuksen verran. Elinkustannusindeksi puolestaan nostaa elatustukea ja elatusapuja 2,38 prosenttia.

Asumistukiin
korotuksia

Myös työkyvyttömyyseläkkeen työtuloraja nousee maaliskuussa. Sen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita takuueläkkeen verran ilman, että tulot vaikuttavat eläkkeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö tuo hyviä uutisia asumistukea saaville, kun vuoden alusta asumistukeen tulee vuokrien nousua vastaava korotus ja tulorajoihin inflaatiotarkistus. Enimmäisasumismenoja korotetaan 0,34 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa, joka korottaa keskimääräistä asumistukea noin 5,5 eurolla kuukaudessa. Lisäksi asumistuen tulorajoihin tehdään 1,4 prosentin suuruinen inflaatiotarkistus.

Myös toimeentulotukilakiin tulee muutoksia. Jatkossa ammatillista koulutusta vailla olevan 18–24-vuotiaan nuoren toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa enintään 20 prosenttia, jos häneltä on evätty työttömyysturva koulutuksesta kieltäytymisen tai sen keskeyttämisen vuoksi.