Uutiset

Hallinto-oikeus pitää eläke-
kompensaatiohakemuksia julkisina

HEIKKI ALA-NISSILÄ

Loimaan entinen kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Ilkka Vainio on voittanut eläkekompensaatioasiakirjojen julkisuudesta syntyneen kiistan Turun hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden mukaan Loimaan pääkirjanpitäjän eläkekompensaatiohakemus, sen johdosta annettu lausunto ja hakemuksen johdosta tehty päätös eivät ole salassa pidettäviä asioita.

Hallinto-oikeus katsoo, että tieto anotun eläkekompensaation määrästä ei yksinään anna tietoa hakijan taloudellisesta asemasta eikä sen vuoksi ole salassa pidettävä. Eräisiin muihinkaan Vainion pyytämiin asiakirjoihin ei hallinto-oikeuden mukaan liity julkisuuslain tarkoittamia salassa pidettäviä tietoja.

Loimaan kaupunginhallitus on kieltäytynyt antamasta Vainiolle tämän pyytämiä, pääkirjanpitäjän eläkekompensaatioon liittyviä tietoja vedoten niiden salassapitovelvollisuuteen. Oikeus määräsi kaupunginhallituksen käsittelemään asian uudelleen ja antamaan Vainiolle hänen pyytämänsä tiedot.

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei julkisuus- tai muussa laissa toisin säädetä. Loimaalla on vireillä kuntaliitoksen seurauksena kaksi eläkekompensaatiohakemusta.