Talousliite

Liiallinen kaupankäynti alentaa
tuottoja osakemarkkinoilla

Rationaalinen sijoittaja pyrkii maksimoimaan varallisuutensa arvon. Hän käy kauppaa osakkeilla ainoastaan silloin, kun se lisää odotettua hyötyä. Kaupankäynnistä odotettujen tuottojen on siis oltava vähintään yhtä suuret kuin syntyvien kustannusten. Suurimpia kuluja ovat välityspalkkiot.

Kaupankäyntimäärät maailman osakemarkkinoilla vaikuttavat korkeilta rationaalisten sijoittajien tarpeisiin nähden. Esimerkiksi New Yorkin pörssissä vaihto on vuositasolla noin sata prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta pörssiarvosta. Hyvin todennäköisesti suuri osa kaupankäynnistä johtuu sijoittajien yliluottamuksesta.

Yliluottamuksesta kärsivät sijoittajat käyvät kauppaa liian aktiivisesti. Tämä koituu heidän omaksi haitakseen, koska odotettu hyöty on kaupankäyntikulujen vuoksi alhaisempi kuin passiivisten sijoittajien.

Yliluottamus on yleistä

Ihmisten yliluottamus on osoitettu todeksi monissa psykologisissa tutkimuksissa. Vahvimmillaan sen on havaittu esiintyvän erittäin vaikeissa tehtävissä. Helpoimpien tehtävien kohdalla ihmisten on todettu olevan peräti aliluottavaisia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mahdollinen selitys yli- ja aliluottamukseen on tavassa, jolla ihmiset keskittyvät informaation voimakkuuteen ja jättävät sen painon vaille riittävää huomiota. Voimakkuus viittaa siihen, miten erottuva tapaus on havaitsijan mielestä. Paino taas viittaa siihen, miten informatiivinen tai luotettava tapaus on tilastollisesti.

On esimerkiksi odotettavissa, että ihmiset ylireagoivat vähämerkityksiseen, mutta huomiota herättävään informaatioon. Tällainen on näkyvä ja mielenkiintoinen uutisartikkeli. Vastaavasti he alireagoivat tärkeään mutta abstraktiin informaatioon, kuten yritysten tilinpäätöksiin.

Sijoittajien keskuudessa yliluottamus on luultavasti erityisen yleistä. Ovathan sijoittajat tekemisissä erittäin vaikeiden tehtävien kanssa pyrkiessään valitsemaan samankaltaisista arvopapereista parhaiten tuottavat. Lisäksi osakemarkkinat ovat hankalia paikkoja oppimiselle ja luottamuksen oikean tason määrittämiselle, sillä palaute on usein hidasta ja epäselvää.

Yliluottavaiset ihmiset saattavat jopa valikoitua sijoittajiksi, koska he todennäköisimmin yliarvioivat omia kykyjään ja kokevat olevansa hyviä sijoittajia.

Internet houkuttelee aktiiviseen kaupankäyntiin

Internet -ympäristö voimistaa kognitiivisia harhoja, jotka johtavat sijoittajien luottamuksen kasvuun. Yksi tällainen harha on tietoilluusio. Tutkimukset osoittavat, että kun ihmiset saavat lisää informaatiota, luottamus omiin ennustekykyihin kasvaa nopeammin kuin ennusteiden tarkkuus.

Internet on lisännyt informaation määrää ja helpottanut sen saatavuutta. Valtava määrä tietoa saattaa lisätä sijoittajien virheellistä luottamusta omiin osakevalintakykyihin.

Viime vuosina online -arvopaperinvälitys on yleistynyt nopeasti erityisesti yksityissijoittajien keskuudessa. Verkkokauppa vaatii sijoittajalta enemmän aktiivisuutta tiedon etsimisessä ja suodattamisessa. Sen sijaan esimerkiksi puhelimitse toimeksiantoa tehdessään sijoittaja saa tarvitsemansa tiedot ja neuvot välittäjältään.

Online -arvopaperinvälityksen suurin hyöty on kaupankäyntikulujen aleneminen. Toisaalta monet sijoittajat, jotka ovat siirtäneet kaupankäyntinsä puhelinvälityksestä Internetiin, ovat muuttaneet sijoitustyyliään aggressiivisemmaksi. He siis käyvät kauppaa aktiivisemmin, spekulatiivisemmin ja huonommin tuloksin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kaupankäynti Internetissä voi myös edesauttaa kontrolli-illuusion syntymistä. Tällöin sijoittajat uskovat, että he voivat vaikuttaa suuremmalla henkilökohtaisella osallistumisellaan satunnaisten tapahtumien lopputuloksiin. Sijoittaja tuntee hallitsevansa tilannetta paremmin tehdessään kaupan omalta tietokoneeltaan muutamalla hiiren painalluksella. Tosiasiassa hänen hallintansa päättyy kaupan toteutuessa ja kaikki siitä eteenpäin on sattumaa.

Osakkeisiin sijoittaminen on tuottoisaa toimintaa. Toisaalta sijoittajien on hyvä muistaa, että liiallinen kaupankäynti on omaisuudelle vaarallista.

Jarno Pihlava

Kirjoittaja on kansantaloustieteen pääaineopiskelija Turun kauppakorkeakoulussa.