Uutiset

Ympäristökeskus vaatii lisäselvityksiä Porin ja Merikarvian edustan meren soranotosta

Porin ja Merikarvian edustan merialueelle suunniteltu kiviaineksen oton ympäristövaikutukset olisivat merkittäviä. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan tähän mennessä tehdyssä ympäristövaikutusten arvioinnissa (yva) esitetyt tiedot eivät ilman lisäselvityksiä ole luotettavia. Lisäselvityksiä vaaditaan mm. sedimentin raskasmetallipitoisuuksista ja niiden liukoisuudesta, Merikarvian alueen pohjaeläimistä, linnustosta ja vesikasvillisuudesta. Arviointia varten esitetään haastattelututkimuksen tekemistä alueen kalastajien keskuudessa.