Uutiset

Myrsky ja sateet veivät liikaa typpeä
mereen Uudessakaupungissa

HEIKKI SANKKILA

Kemira GrowHown Uudenkaupungin tehtailta on päässyt tammikuussa mereen enemmän typpeä, kuin ympäristölupa sallii. Tehtaan ympäristöluvan mukaan typpipäästöt eivät saa ylittää 350 kiloa vuorokaudessa kuukauden keskiarvona.

  Päättymässä olevan tammikuun aikana tämä vuorokausikeskiarvo ylittyy noin 25 prosentilla.

Tilanne johtuu tehtaanjohtaja Eero Sipilän mukaan tammikuun alun poikkeuksellisista sääolosuhteista. Merivesi oli poikkeuksellisen korkealla, mikä yhdessä runsaiden sateiden ja myrskytuulten kanssa aiheutti häiriöitä tehtaan vesijärjestelmässä. Tehdasalueen valumavesien keruualtaat täyttyivät ja myös merivettä kulkeutui vesijärjestelmään.

Tehdasalueen valumavedet kerätään altaisiin ja typpeä sisältävät vedet ohjataan lannoitetehtaalle, joka käyttää ne tuotannossaan raaka-aineena. Jätevedet käsitellään tehtaan vedenpuhdistuslaitoksella.

Vesijärjestelmään kuuluu myös kipsinläjitysaluetta, vihervallia, kiertävän padon sisäpuolisen ojan vedenpinnan ja meriveden korkeuden keskinäisen suhteen säätely. Padon ojan vedenpinta pidetään meriveden pinnan alapuolella, jolloin padon vuodot tulevat merestä ojaan.

Yhtiö on antanut päästörajan ylityksestä Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ennakkotiedon. Tilannetta on korjattu maksimoimalla valumavesien käyttö valmistusprosessissa. Vesijärjestelmän käyttöä muuttuvien olosuhteiden mukaan on tehostettu. Tammikuun loppupuolella typpipäästöt veteen ovat palanneet ympäristöluvan sallimalle tasolle.