Biopolttoaineiden käytöstä
odottamattomia terveysriskejä

TS/Lehtikuva
TS/Lehtikuva

KAI AULIO

Uusiutuvista lähteistä valmistettujen, pääosin kasviperäisistä raaka-aineista tehtyjen ns. biopolttoaineiden käytön nopea lisääminen on aikamme tärkeimpiä ympäristö- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. Ilmaston lämpenemistä tämä suuntaus varmasti hidastaakin, mutta hyvin vähälle huomiolle ovat jääneet muut bioetanolin ja biodieselin reippaan käyttölisäyksen vaikutukset. Uunituoreet selvitykset osoittavat, että hyvää tarkoittava vaihto tavanomaisesta bensiinistä tai dieselöljystä biopolttoaineisiin voi olla ihmisten terveydelle vaarallisempaa kuin fossiilisten polttoaineiden käytön jatkaminen.

Suomen juuri työnsä aloittaneen hallituksen ohjelmassakin biopolttoaineiden käytön merkittävä lisäys ja tukeminen ovat vahvasti esillä. Taustalla on Euroopan unionin tavoite nostaa liikennepolttoaineiden käytössä biologisten ainesten osuus vähintään 5,75 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Tähän ei päästä, jos unionimaat eivät tee radikaaleja uudistuksia nykyisiin verotus- ja muihin tukikäytäntöihin.

Lisäksi ohjelma on aiheuttanut jyrkkää kritiikkiä, koska suuri osa noista fossiilista öljyä korvaavista biopolttoaineista tehtäisiin maatalouden ruokakasvien viljelyyn tarkoitetuilta pelloilta saatavista raaka-aineista kuten viljasta ja sokerijuurikkaasta. Ongelma näyttää olevan eettisesti vaikea monille, mutta viimeisimmät arviot biopolttoaineiden kokonaistaloudellisista - erityisesti ihmisen terveyteen liittyvistä - vaikutuksista voivat nousta tärkeimmiksi uudistuksia ohjaaviksi tekijöiksi.

Yleisin suunnitelma maailmalla lienee Ruotsissakin jo varsin laajasti käyttöön otettu E85 -seos, jossa moottoripolttonesteestä 85 prosenttia on etanolia ja 15 prosenttia fossiilista alkuperää olevaa tavanomaista bensiiniä.

Syöpäriskiä aiheuttavia päästöjä entistä enemmän

Uusin, ja suurta kohua varsinkin Yhdysvalloissa aiheuttanut selvitys on maineikkaan Stanfordin yliopiston professorin Mark Jacobsenin uunituore, Environmental Science & Technology -tiedelehden toukokuun numerossa julkaistu etanolin tai pääosin alkoholipohjaisten liikennepolttoaineiden aiheuttamista päästöistä. Kuten tunnettua, tavanomaista fossiilisesta öljystä jalostettavaa bensiiniä pyritään korvaamaan uusiutuvalla, erityisesti peltokasveista saatavalla etanolilla eli etyylialkoholilla.

Jacobsenin silmätikuiksi nousevat etanoliperäisten polttoaineiden pakokaasuissa olevat orgaaniset yhdisteet, joita näillä ilmastonmuutosta hillitsevillä ja hiilidioksidipäästöjä rajoittavilla menovesillä on huomattavasti enemmän kuin tavallista bensiiniä käytettäessä. Moottorin palamisolojen mukaan näiden haitta-aineiden - joista monet on luokiteltu syöpäriskiä lisääviksi yhdisteiksi - määrät vaihtelevat. Uudessa tutkimuksessa käytettiin aikaisempaa kattavampia tietokonemalleja, joilla otettiin huomioon paitsi polttoaineen laatuun ja ajoneuvokohtaisiin säätöihin liittyvät ominaisuudet myös paikalliset ja alueelliset ilmastotekijät kuten lämpötila, ilman kosteus ja tuuliolot.

Etanolipohjaista polttoainetta käytettäessä pakokaasujen koostumus muuttuu sekä hyvään että huonoon suuntaan. Biopolttoaineita käyttävien autojen päästöissä on merkittävästi vähemmän ainakin bentseeniä ja butadieeniä, jotka ovat ihmisen ja muun luonnon terveydelle vaarallisia kaasuja.

Voiton vastapainona ovat haitalliset päästöt, joita ei synny tavanomaisen moottoribensiinin palaessa. Etanolia käyttävistä autoista pääsee ilmakehään huomattavan suuria kuormia muun muassa formaldehydiä ja asetaldehydiä, jotka ovat syöpää aiheuttavia yhdisteitä.

Uudet menovedet lisäävät savusumuja

Näiden neljän yhdisteen - kaksi lisääntyy, kaksi vähenee - suorat vaikutukset ovat Jacobsenin arvion mukaan niin tasapainossa, että E85 -menovesiin siirtymisen jälkeen autoliikenteen pakokaasujen suorat terveydelliset haitat ovat yhtä suuret kuin nykyisiä bensiinilaatuja käytettäessä. Mutta tämä on vain osa totuutta - ja ikävä kyllä tietokonesimulaation tuloksissa myönteisin johtopäätös. Haitallisten kaasujen suoraa sairastumisriskin lisäystä tärkeämpää on pakokaasun orgaanisten jakeiden aiheuttama vaikutus alailmakehän otsonipitoisuuksiin.

Tämä hapen kolmeatominen muoto on tärkein ja vaarallisin suurkaupunkien savusumu- eli smoghaittojen aiheuttaja. Otsonia syntyy auringonvalon energian turvin, kun ilmassa on eloperäisiä hiilivetyjä sekä typen oksideja. Näitä molempia kemikaaliryhmiä pääsee ilmaan kaikista polttoprosesseista, mutta Jacobsenin analyysin mukaan erityisesti etanolipohjaiset liikenteen menovedet lisäävät hiilivetyjen määrää tieympäristöissä ja kaupunkien ilmassa.

Jos Yhdysvallat siirtyy nopeasti biopolttoaineisiin, etenkin etanolin käyttöön, liikenteen saasteiden aiheuttamat suorat kuolemantapaukset lisääntyvät Jacobsenin mukaan vuoteen 2020 mennessä neljällä prosentilla ja pahimmin epäpuhtauksista kärsivillä alueilla kuten pahoista smog-kausistaan tunnetussa Los Angelesissa jopa yhdeksällä prosentilla.

Prosenttiluvut eivät ehkä näytä kovin dramaattisilta, mutta inhimillisissä kärsimyksissä tilanne on paljon konkreettisempi. Jacobsenin lukujen perusteella yksin Yhdysvalloissa bioetanolipolttoaineisiin siirtyminen aiheuttaa vuosittain reilut puolitoista tuhatta sairaalahoitoa vaativaa hengitysteiden vauriota ja reilut 1 200 astmapotilaiden lääkärikäyntiä. Ohjearvoja korkeampia otsonipitoisuuksia mitataan yleisesti kesäaikaan Suomessakin - tosin pääosin Keski-Euroopasta tulevan kaukokulkeutuman seurauksena.

Maailman terveysjärjestö (WHO) laskee, että jo tätä nykyä 800 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti alailmakehän otsonin ja muiden savusumun sisältämien kemikaalien vaikutuksiin. Tilasto on niin synkkä, että sitä ei pitäisi lähteä tieten tahtoen enää pahentamaan pikaisesti muiden syiden perusteella tehdyillä polttoaineiden koostumuksen muutoksilla, kalifornialaistutkijat korostavat.

Epäilyksiä myös biodieselin eduista

Polttoainetaloudeltaan ylivertaisten dieselajoneuvojen suosio on kasvanut nopeasti. Samalla ainakin ilmakehän lämpenemistä aiheuttavan hiilidioksidin päästöt ajoneuvoa ja ajettua kilometriä kohti alenevat. Mutta yllättävän vähän tiedetään uusien biodieselpolttoaineiden muista päästöistä ja niiden mahdollisista terveysvaikutuksista, toteaa Yhdysvaltain ympäristöhallinnon (US EPA) ja Pohjois-Karolinan yliopiston tuore, Environmental Health Perspectives -tiedelehdessä julkaisema alan tutkimuksia arvioiva katsausartikkeli.

Tutkija Andrew Ghion johdolla laadittu katsaus myöntää, että biodieselpolttoaineiden käyttöönotolla on myönteinen ilmastovaikutus, ja myös pahimmaksi taajamailman saastuttajaksi leimattujen pienhiukkasten määrä voi olla - ainakin oikeiden moottorisäätöjen ansiosta - pienempi kuin perinteistä dieselöljyä käyttävillä ajoneuvoilla. Mutta muiden pakokaasupäästöjen todellista merkitystä ei tunneta, amerikkalaistutkijat korostavat. Julkaistuista tutkimuksista on voitu lukea esimerkiksi tuloksia, joiden mukaan biodieseliin siirtyminen vähentää hiukkasten kokonaispäästöjä.

Tulos on tietysti myönteinen, mutta sama tutkimus toteaa biodieselin käytön lisänneen liukoisten, helposti elimistön aineenvaihduntareaktioihin osallistuvien orgaanisten hiukkasten päästöjä 40 prosentilla. Muutoksen biologisia tai terveydellisiä vaikutuksia ei tunneta.

Biodieseliin kuitenkin luotetaan lujasti kuin peruskallioon. Vaikka Suomessa on uutisoitu viime päivinä kahden neljästä vireillä olevasta tehdashankkeesta kariutuneen, alan tuotanto kasvaa vauhdilla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa biodieselille annetut verohelpotukset kolminkertaistivat näiden polttoaineiden tuotannon yhdessä vuodessa.

TS/Kai Aulio
TS/Kai Aulio
TS/Kai Aulio
TS/Kai Aulio