Teemat

Uusille auto- ja rengasmalleille
tiukat ympäristövaatimukset

KAI AULIO

Euroopan unioni kiristää otettaan tieliikenteen aiheuttamien ympäristöongelmien säätelyssä. EU-komission tavoitteena on säätää uusien autojen ja ajoneuvojen renkaiden tyyppihyväksymiselle tarkat ympäristökuormituksen enimmäismäärät.

Hanke liittyy jo vuonna 2000 hyväksyttyihin romuajoneuvojen ympäristömääräyksiin, joissa varsinkin kierrätettävyys on keskeisen tärkeä. Jos uudistus toteutuu, ajoneuvojen materiaaleista valtaosan on täytettävä uudelleenkäytön tai muun hyötykäytön vaatimukset, ja ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden määrä pudotetaan minimiin.

Ehdotuksen (http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/recyclability/index.htm) mukaan käytöstä poistettavien autojen painosta tulee vuoteen 2015 mennessä olla vähintään 85 prosenttia materiaaleja, jotka voidaan ottaa hyötykäyttöön. Sellaisenaan uudelleen käyttöön otettavien tai uusien tuotteiden raaka-aineina hyödynnettävien, kierrätyskelpoisten materiaalien osuuden tulee nousta 80 prosenttiin. Vuonna 2015 vaatimuksia kiristetään vielä viidellä prosenttiyksiköllä, hyötykäytössä 95 prosenttiin ja kierrätyksessä/uudelleenkäytössä 85 prosenttiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Komission tavoitteena on saattaa direktiivi voimaan vuonna 2006, ja siirtymäajan jälkeen vaatimukset tulisivat uusien henkilö- ja pakettiautomallien tyyppihyväksymisessä sitoviksi vuodesta 2008 alkaen. Ainoan poikkeuksen komissio sallisi pienille, alle 500 ajoneuvoa vuodessa EU-maata kohti tuottaville tehtaille.

Materiaalit merkittävä

Jotta kierrätys ja muu hyötykäyttö voisi onnistua, uusien ajoneuvojen materiaalit, etenkin erilaiset muovi- ja muut synteettiset osat, tulee merkitä yksiselitteisesti tunnistettavilla merkinnöillä.

Koko autoa ei kuitenkaan voi - eikä EU-komission kannan mukaan saa - kierrättää ajoneuvon aktiivisen käytön päätyttyä. Ympäristösyistä pakokaasujen puhdistuksessa vaadittavia katalysaattoreita ei saa siirtää romuajoneuvosta toisiin autoihin, koska laitteiden kyky käsitellä epäpuhtauksia on todennäköisesti heikentynyt. Vastaavasti onnettomuuden sattuessa laukeavia ilmatyynyjä ei saa siirtää toisiin autoihin, sillä turvavälineiden täyttymisen mahdollistava mekanismi voi vaurioitua laitteen irrotuksen tai uudelleenasennuksen aikana.

Uusi direktiivi asettaa erittäin suuren taakan autoteollisuudelle, jonka on omatoimisesti huolehdittava kierrätettävien materiaalien käytöstä ja mahdollisesti myös uusien aineosien kehittelystä. Eri materiaalien kierrätyksestä vastuu lankeaa kyllä jätehuoltoalan yrityksille, mutta tavoitteisiin ei päästä, mikäli ajoneuvojen valmistajat eivät ota tätä viimeistä käyttövaihetta huomioon jo suunnittelupöydältä lähtien, komissio korostaa.

Metallien kierrätys onnistuu jo hyvin

Komission direktiiviluonnoksessa todetaan normaalikokoisen, 1 000 kiloa painavan henkilöauton sisältävän 700 - 750 kiloa metalleja, jotka ovat jokseenkin täysin kierrätyskelpoisia jo nykymarkkinoilla. Jäljelle jäävästä parinsadan kilon jätekertymästä noin 95 prosenttia on muoveja, joiden uudelleenkäyttöä haittaa erilaisten polymeerien suuri määrä.

Autoteollisuus on ensimmäisissä kommenteissaan vastustanut erityisesti sitä, että direktiivin voimaantulon jälkeen myös vanhojen automallien olisi täytettävä kiristyneet kierrätysvaatimukset. Jos alunperin vain täysin uusien mallien tyyppihyväksymiselle laaditut kriteerit sitoisivat kaikkia uusia autoja, nykyisetkin mallit olisi suunniteltava uudelleen, mikä nostaisi valmistajien mukaan kustannuksia kohtuuttomasti. Jos jo nyt tuotannossa olevat mallit otetaan mukaan uuteen direktiiviin, teollisuus vaatii huomattavasti esitettyä pitempiä sopeutumis- ja siirtymäaikoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Teollisuus ei ole ainoa "vastarannankiiski" autojen kierrätettävyysvaatimuksien käsittelyssä. Yksi jäsenmaa, jota ei asiakirjoissa nimetä, vaatii nykyisten mallien jättämistä uuden direktiivin mukaisten kierrätettävyysvaatimuksien ulkopuolelle. Toinen jäsenmaa, joka jätetään niin ikään tuntemattomaksi, edellyttää puolestaan esitettyä tiukempiakin rajoituksia muun muassa autoissa käytettäville raskasmetalleille.