Puheenvuoro

Vahvistaako sote-uudistus palveluiden eettistä turvallisuutta?

ALIO

Sunna Rannikko

Riitta Suhonen

Helena Leino-Kilpi

Sosiaali- ja terveydenhuolto on uudistumassa. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa turvata väestölle yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut.

Laadukkaissa palveluissa keskeistä on turvallisuus. Se koostuu useasta eri tekijästä, kuten oikea-aikaisuudesta ja tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä. Palveluiden turvallisuuteen lukeutuu myös eettinen turvallisuus, jonka toteutuminen on yhteydessä ammattilaisten toimintaan sekä toimintaympäristöön.

Eettiseen turvallisuuteen keskeisenä kuuluvat palvelujen käyttäjien kunnioittava kohtaaminen ja kuuntelu. Pysähtyminen kuuntelemaan mahdollistaa palveluiden käyttäjän tilanteen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen ja korkealaatuisten palveluiden toteuttamisen palveluiden käyttäjän arvoja kunnioittaen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vaikka tämä on maassamme säädetty lakiin jo viime vuosituhannen puolella, tuovat väestön antamat palautteet edelleen esiin ongelmia kohtelussa.

Eettisesti turvalliset palvelut eivät kuitenkaan ole vain kuuntelua, vaan vaativat ammattilaiselta myös kompetenssia toimia eettisesti vaikeissa tilanteissa. Ammattilaisella tulee olla riittävä eettinen herkkyys tunnistaa toiminnan eettisiä ulottuvuuksia sekä eettisen ongelman arvolähtöistä luonnetta. Ammattilaisella tulee myös olla kykyä ongelmanratkaisuun.

Eettiset kysymykset ovat kuitenkin hankalia, sillä niihin harvoin on olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Lisäksi tarvitaan moraalista rohkeutta puuttua eettisesti ongelmallisiin tilanteisiin puolustaakseen asiakkaan hyvää palvelua.

Tutkimuksissa tulee kuitenkin ilmi, että aina ongelmallisen asian esille ottaminen ei tuota ammattilaiselle hyvää eikä häntä välttämättä kuunnella. Tämä luonnollisesti osaltaan on estämässä ongelmien esille tuomista.

Eettisesti turvalliset palvelut eivät ole vain yksittäisen ammattilaisen tehtävä. Turvallisuus muodostuu myös eettisestä toimintaympäristöstä.

Tällaisessa ympäristössä ammattilaisella on mahdollisuus osallistua etiikan täydennyskoulutukseen, ympäristössä on nollatoleranssi väärinkäytöksille sekä ilmapiiri, jossa voi avoimesti keskustella hankalistakin eettisistä kysymyksistä sekä työkavereiden että johtajien kanssa.

Johtajat ovat avainasemassa eettisen turvallisuuden ylläpitäjinä ja kehittäjinä. He sekä toimivat esimerkkeinä että asettavat raamit sille, minkälainen toiminta organisaatiossa sallitaan.

Eettisen turvallisuuden johtaminen vaatii johtajalta kiinnostusta eettisiin kysymyksiin. Se vaatii myös johtajan aidon kiinnostuksen yksiköiden päivittäiseen toimintaan. Eettisen toiminnan kehittämiseen on kansainvälisesti olemassa erilaisia tukirakenteita, joita omassa maassamme käytetään vielä rajallisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tällaisista tukirakenteista voidaan mainita vaikkapa eettiset kierrot sekä erilaiset etiikan asiantuntijat, joita organisaatiot käyttävät nimenomaan eettisesti vaativissa tilanteissa.

Maassamme on kuitenkin viime vuosina aloitettu eettisten haittatapahtumien raportointi. Haittatapahtumia on raportoitu pitkään jo esimerkiksi lääkehoidon osalta, ja niiden systemaattinen raportointi organisaatioissa osoittaa nimenomaan eettisen turvallisuuden tärkeyden organisaation arvopohjassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon eettiseen turvallisuuteen panostaminen on itsessään arvovalinta. Erityisen ajankohtainen tämä on nyt meneillään olevan uudistuksen aikana. Valmisteilla oleva uudistus voikin vahvistaa palveluiden eettistä turvallisuutta.

Riittävät käytössä olevat voimavarat luonnollisesti tukevat palveluiden eettisen turvallisuuden toteutumista. Ne mahdollistavat asiakkaille heidän tarvitsemansa laadukkaat palvelut ja ammattilaisten ajan yksilöllisten tarpeiden kohtaamiselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut uudistuvat jatkuvasti, jolloin ammattilaisilla tulee olla mahdollisuus pitää ammattitaitonsa ajan tasalla, myös eettisten kysymysten osalta. Myös tähän tulee uudistuksessa varata riittävät voimavarat.

Voimavaroihin sisältyy myös se, että ammattilaisia ja heidän johtajiaan rekrytoitaessa kiinnitetään huomiota myös heidän eettiseen kompetenssiinsa. Eettisesti korkealaatuisista palveluista kiinnostunut ja osaava johtaja toimii mallina ja mahdollistajana koko organisaatiossa.

Kirjoittajat: Sunna Rannikko, väitöskirjatutkija, Riitta Suhonen, professori, Helena Leino-Kilpi, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Luitko jo nämä?