Aliot

Maankäytön suunnittelu on tulevaisuuden puntarointia

Alio

Ilmastonmuutos, kiertotalous ja uusiutuvat energialähteet luovat muutospaineita nykyiselle yhdyskuntarakenteelle. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeys sekä lisääntynyt luonnon virkistyskäyttö herättävät pohtimaan ympäristömme arvoa ja kantokykyä suhteessa biotaloudellisiin tavoitteisiin ja kestävän kehityksen pyrkimykseen. Kansainvälisissä sopimuksissa ja valtakunnallisissa tavoitteissa haasteet tunnistetaan, mutta alueelliselle tasolle tuotuna ylätason tavoitteet ja käytännön toimenpiteet voivat kuitenkin olla keskenään ristiriitaisia ja pahimmillaan jopa toisiaan poissulkevia.

Pitkällä aikavälillä vakava uhka on arvokkaiden ja monimuotoisten luontoympäristöjen ja niiden ylläpitämien välttämättömien varantojen väheneminen tai ehtyminen. Luonnonvarojen kestävä käyttö sekä kiertotalouden tehokkaat ratkaisut ovat avain tulevien sukupolvien hyvinvointiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön suuntaviivat ja periaatteet sekä tunnistetaan maakunnan kehittämisen kannalta tärkeitä alueita. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana. Hyvällä maankäytön suunnittelulla ja päätöksenteolla ongelmia voidaan ennakoida ja kielteisiä vaikutuksia ehkäistä samalla mahdollistaen hyvinvoinnin kasvu.

Nyt käynnissä olevan Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja sen edellytysten säilyttäminen, lisätä virkistys- ja matkailutoimintojen mahdollisuuksia sekä tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hyödyntämistä. Kenties kaikkein tärkein tavoite on sovittaa nämä kolme hyvinvoinnin lähdettä kestävällä tavalla yhteen.

Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 27.4. saakka. Nyt esillä olevat selvitykset ja liitekartat ovat vuoden 2019 kesään mennessä valmistuvan kaavan tiedollinen perusta. Tässä välissä puntaroidaan, millaiset arvot ja intressit maakunnallista maakäytön suunnittelua ohjaavat ja miten nuo tarpeet ja toiveet tulee maakuntakaavan tasolla esittää.

Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää mielipiteensä valmisteluvaiheen aineistosta. Kuulemisen jälkeen kaavaprosessi jatkuu avoimissa luonnonvarafoorumeissa. Varsinais-Suomen liitto suunnittelee ja toteuttaa nämä foorumit yhdessä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman PALO-hankkeen kanssa. PALO tutkii osallistumista pitkäjänteiseen päätöksentekoon, ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) työpaketti nimenomaan osallistumista pitkäjänteiseen luonnonvarojen käytön ja luonnonarvojen vaalimisen suunnitteluun. Tavoitteemme on luoda ja kokeilla uusia vuorovaikutteisia toimintamalleja alueelliseen maankäytön suunnitteluun.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mutta mihin tarvitaan puntarointia päättäjien, yhteisöjen, yritysten, kansalaisten - sinun ja suunnittelun – kesken? Luonnonvarojen käytön, luonnonarvojen vaalimisen ja virkistyksen kehityskulut eivät tapahdu erillään toisistaan vaan ne ovat osittain päällekkäisiä ja kehittyvät aina vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tällaisille erilaisia arvoja, intressejä ja tietoa yhdistäville kysymyksille on myös tunnusmerkillistä, että niiden välisiin jännitteisiin ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua. Mielipiteitä on monia, ja ne voivat olla erilaisia ja jopa vastakkaisia. Tästä syystä vuorovaikutteisella puntaroinnilla on mahdollisuus tuottaa yhteiskuntaa parhaiten palvelevia kestäviä ratkaisuvaihtoehtoja päättäjille sekä samalla löytää uusia näkemyksiä ja ymmärrystä eri intressiryhmien välille.

Vaihemaakuntakaavassa esitetyt ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja ovat sen vuoksi tärkeitä kaikille. Siksi nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen osallistua maakunnalliseen maankäytön suunniteluun.

Juha Hiedanpää toimii luonnonvarapolitiikan tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa

Aleksis Klap toimii erikoissuunnittelijana Varsinais-Suomen liitossa luonnonvaroihin, energiaan ja kiertotalouteen liittyvissä asiakokonaisuuksissa sekä niihin liittyvissä maakuntakaavoituksen kysymyksissä

Lue myös nämä yhteistyö­kumppanimme artikkelit