Aliot

Uratasa-arvon toteutuminen tarvitsee miehiä ja naisia

TS/
TS/

Tasa-arvo laajasti ymmärrettynä on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Olemme periaatteessa yhtä mieltä siitä, että sukupuoli, ikä, etninen tausta tai muu yksilöllinen tekijä ei saa johtaa syrjintään työelämässä. Käytännössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puutteita ei työelämässä aina tunnisteta tai tunnusteta, mikä voi koitua sekä palkansaajan että koko työyhteisön ja työpaikan vahingoksi. Epätasa-arvoa tuottavia työ- ja yhteiskuntaelämän käytäntöjä ja rakenteita on tehtävä näkyviksi, jotta niitä voidaan muuttaa.

Kiristyvä kilpailu työvoimasta haastaa työpaikat kilvoittelemaan oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella henkilöstöpolitiikalla. Samapalkkaisuusperiaate ja naisten töiden vaativuuden uudenlainen arvostaminen ovat tässä suhteessa merkittäviä tekijöitä.

Tasa-arvo ei ole vain naisten asia eikä epätasa-arvo kosketa vain naisia. STTK haluaa laajentaa työelämän tasa-arvon ulottuvuutta puhumalla uratasa-arvosta. Uratasa-arvo merkitsee muun muassa naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia työllistyä, edetä työtehtävissä ja uralla, kouluttautua ja vaikuttaa työpaikalla sekä syrjimättömyyttä työehdoissa ja -oloissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uraesteitä raivattava konkreettisin toimin

Uratasa-arvon toteutuminen edellyttää perhevapaakustannusten tasaamista, perusteettomien pätkätöiden muuttamista vakinaisiksi työsuhteiksi sekä potkua työpaikkojen tasa-arvotyöhön ja -suunnitteluun. Uskomme, että henkilöstörakenteeltaan monipuolinen, luovuutta ja suvaitsevaisuutta edistävä työyhteisö tuottaa hyvinvointia ja myös tulosta viivan alle. Tässä mielessä uratasa-arvon tavoitteen pitäisi olla tärkeä työnantajillekin.

STTK:n jäsenliittojensa tasa-arvoasiantuntijoille keväällä osoittamasta uratasa-arvokyselystä käy selkeästi ilmi, että toimihenkilömiehillä ja -naisilla ei koeta tosiasiassa olevan yhdenvertaisia mahdollisuuksia työtehtävissä ja työuralla etenemiseen.

Yritysten, järjestöjen ja yhteiskunnan johto- ja asiantuntijatehtävissä selkeänä enemmistönä ovat miehet. Tämän koetaan vaikuttavan myös rekrytointikäytäntöihin ja -päätöksiin. Naisten määrän lisääminen johto- ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä on tarpeen, jotta naisten osaaminen tulisi kattavammin työyhteisöissä hyödynnettyä. Tasa-arvokoulutuksen sisällyttäminen kaikkeen johtamiskoulutukseen ja perehdyttämiseen on uratasa-arvon näkökulmasta keskeistä.

Rekrytointikäytäntöjen tasapuolisuudessa ja avoimuudessa nähdään niin ikään parantamisen varaa. Naisten ylenemiskynnystä pidetään korkeampana kuin miesten. Uraesteitä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota myös perhevapailta palaavien asemaan.

Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat yleistyvät, mutta niiden laatua ja vaikuttavuutta on syytä parantaa. Suunnitelmien tulisi sisältää konkreettisia ura- ja palkkatasa-arvoa edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Työpaikat voisivat nykyistä rohkeammin sisällyttää suunnitelmiin myös positiivisia erityistoimia tasa-arvon edistämiseksi.

Pätkätyöt estävät nuorten vakiintumista

Perhevapaakustannusten tasaaminen ja perhevapaiden jakaminen ovat konkreettisia keinoja edistää naisten uratasa-arvoa ja naisvaltaisten alojen toimintaedellytyksiä. Asian voi nähdä toisestakin vinkkelistä. Uudistuksella kannustetaan miehiä ottamaan paikkansa lasten ja perheiden arjessa muutenkin kuin perinteisesti toimeentulon hankkijana.

Ylipäätään on tärkeää, että työpaikoilla tuetaan työ- ja työaikajärjestelyin työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämän ajan vitsaus ovat toistuvat pätkätyöt, jotka lankeavat erityisesti julkisella sektorilla työskenteleville nuorille, koulutetuille naisille. Uratasa-arvon kannalta on välttämätöntä luoda vakituisten sijaisten järjestelmä aloille, joilla sijaisten tarve on käytännössä jatkuvaa ja työvoimatarve näin ollen pysyvää. Jatkuvan pätkä-, osa-aika- ja vuokratyön aiheuttamat haitat ovat kohtuuttomia, jos ne esimerkiksi estävät pysyvän asunnon hankintaa, perheen perustamista tai uudelleen kouluttautumista. Perusteettomiin pätkätöihin tulee puuttua lainsäädäntöä, määräyksiä ja työpaikkakäytäntöjä kehittämällä.

Naiset turhan vaatimattomia

STTK:n uratasa-arvokyselyssä tuli esille tarve saada miehet nykyistä paremmin mukaan tasa-arvon edistämiseen. Jos tasa-arvotyö jää vain naisten harteille, se voi leimautua naisten puuhasteluksi eikä tavoitteissa edetä. Vahvat puheenvuorot uratasa-arvon edistämiseksi edellyttävät henkilökohtaista rohkeutta ja itsensä "likoon" laittamista, niin naisilta kuin miehiltäkin. Työelämän tasa-arvo hyödyttää kaikkia.

Erilaisten selvitysten mukaan koulutetut, aktiivisesti työelämään osallistuvat suomalaiset naiset vähättelevät omaa ammattitaitoaan ja tyytyvät työelämässä vähempään kuin miehet. Naisten vaatimattomuus pitää osaltaan yllä uratasa-arvon esteitä. Niiden poistamiseksi tarvitaan tietoa, rohkaisua ja asenteiden muokkaustyötä: naisten on tärkeää oppia itse arvostamaan osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä vaatimaan oikeuksiaan. Palkka- ja työehtoja koskevaa tietoa ja työelämätuntemusta tarvitaan lisää.

Myös ammattiliitot ja luottamushenkilöt antavat eväitä henkilökohtaisiin palkkaneuvotteluihin.

Myös etniseen tasa-arvoon

Etninen suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus sekä monimuotoisuuden hyväksyminen ovat työelämässä aiempaa konkreettisempia haasteita nyt, kun työvoima liikkuu Euroopassa ja globaalilla tasolla maasta toiseen.

Suomalaisen työelämän tehtävänä on ottaa muualta tulevat aidosti osaksi työyhteisöä ja osaltaan edistää kiinnittymistä suomalaiseen elämänmenoon. Maahanmuuttajien työllistyminen ja riittävä suomen/ruotsin kielen taito sekä ammatillinen osaaminen ovat hyvä lähtökohta kotoutumiselle Suomeen. Lähtökohtana pitää olla, että työpaikan oikeudet, velvollisuudet ja pelisäännöt kuuluvat kaikille.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kirjoittaja on STTK:n lakimies.

HELI PUURA

TS/Lehtikuva<br />Naisten vaatimattomuus pitää osaltaan yllä uratasa-arvon esteitä. Naisten on tärkeää oppia itse arvostamaan osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä vaatimaan oikeuksiaan, kirjoittaa Heli Puura.
TS/Lehtikuva
Naisten vaatimattomuus pitää osaltaan yllä uratasa-arvon esteitä. Naisten on tärkeää oppia itse arvostamaan osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä vaatimaan oikeuksiaan, kirjoittaa Heli Puura.