Spontaani vapaaehtoisuus on mahdollisuus öljyntorjunnassa

Järjestötoiminnan tulevaisuudessa huolta aiheuttaa erityisesti vapaaehtoisten entistä lyhytaikaisempi sitoutuminen vapaaehtoistoimintaan. Osaavia ja sitoutuneita vapaaehtoisia tarvitaan, mutta lyhytkestoiset, jopa spontaanit vapaaehtoisen toiminnan muodot ovat monille säännöllistä pitkäkestoista sitoutumista kiinnostavampia.

Tämä tulisi nähdä järjestö- ja viranomaiskentällä mahdollisuutena. Edellytyksenä ovat uudenlaiset vapaaehtoistoiminnan mallit.

Suurissa onnettomuuksissa ihmisten auttamishalu kasvaa. Monelle mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä avautuu siinä hetkessä, kun yhteisöä tai yhteiskuntaa kohtaa mittava onnettomuus.

Tällöin on tärkeää, että auttamishaluisilla kansalaisilla on mahdollisuus osallistua hyvin koordinoidun viranomaisen johtaman organisaation alaisuudessa ja saada pikakoulutus toimintaan.

Auttamishaluisten, mutta asiaan kouluttautumattomien, kansalaisten integroiminen viranomaisjohtoiseen toimintaan on keskiössä Suomen pelastusalan keskusjärjestön koordinoimassa Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hankkeessa, jossa nimen mukaisesti näkökulmaksi on valikoitunut öljyntorjunta.

Öljyntorjunta valikoitui hankkeen kohteeksi, koska suuren öljyonnettomuuden riski Suomenlahdella on kasvanut laivaliikenteen lisääntyessä, ja jopa 30 000 tonnin öljypäästö on mahdollinen. Tämän luokan öljyonnettomuus on jo kansallisesti yhteinen ponnistus, jossa viranomaisresurssit eivät riitä, eikä viranomaisjärjestelmää ole edes järkevää sellaiseksi rakentaa.

Hankkeessa on kaksi kärkeä. Hankkeessa luodaan toimintamalli järjestöihin kuulumattomien ja toimintaan kouluttamattomien kansalaisten integrointiin rantojen puhdistukseen ja toisaalta varmistetaan, että viranomaisilla ja järjestöillä on toimintamallit vapaaehtoisten organisointiin ja johtamiseen.

Hankkeen tuloksia toivottavasti hyödynnetään myös muunlaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa, kuten myrskytuhojen raivaamisessa ja vanhusten avustamisessa pitkäkestoisissa sähkökatkoksissa. Nämä ovat tilanteita, joissa tarvitaan nopeasti laajoja apujoukkoja.

Uudenlaisen ajattelun ja toimintamallien myötä voidaan viranomaiskentällä myös spontaanisti apuaan tarjoavat vapaaehtoiset ottaa osaksi avustusorganisaatiota suurissa onnettomuuksissa.

Karim Peltonen
varautumisjohtaja
Suomen pelastusalan keskusjärjestö