Ammattikorkeakoulun tukitoiminnot luovat
edellytyksiä opiskelulle ja opetukselle

Lehtori Pirjo Ranti kysyi (TS 10.6.), mihin Turun ammattikorkeakoulu on menossa. Hän kiinnitti huomiota kehittämisen tulosalueen ja opetuksen tulosalueiden budjettien kokoeroihin. Haluamme lyhyesti kertoa, mitä toimintoja Turun ammattikorkeakoulun kehittämisen tulosalueella on ja mihin sen rahoja kohdennetaan.

Kiinteistökustannukset muodostavat yli 50 prosenttia kaikista kehittämisen tulosalueen kustannuksista. Vuonna 2000 ne ovat noin 43,5 miljoonaa markkaa. Tähän kuuluvat ammattikorkeakoulun kaikkien kiinteistöjen vuokra- ja hoitokulut. Seuraavaksi suurin osuus, 12,5 prosenttia, on opintoasioilla, joihin kuuluvat koko ammattikorkeakoulun opintojen ohjaus, opiskelija- ja opintosuoritusrekisterin ylläpito, yhteishakuun liittyvät tehtävät, rekrytointipalvelut, opintotoimistojen asiakaspalvelu sekä ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen järjestäminen.

Yleishallinnolla sekä talous- ja henkilöstöhallinnolla, joka hoitaa opetushenkilöstönkin palkkojen maksamisen sekä AMK:n koko maksuliikenteen ja kirjanpidon, on seitsemän prosentin osuus kehittämisen tulosalueen budjetista. Samanlainen osuus on kansainvälisellä toiminnalla, joka vastaa koko ammattikorkeakoulun opiskelija- ja opettajavaihdon sekä kansainvälisten projektien kustannuksista.

Kirjasto- ja tietopalvelut käsittävät kaikkien yksiköiden kirjastotoiminnan kustannukset sekä muut opiskelijoiden tiedonhankintapalvelut (6 prosenttia). Tietohallinto vastaa AMK:n tietoverkkojen ja yhteisten tietojärjestelmien kustannuksista (6 prosenttia). Tiedotus ja markkinointi hoitaa koko ammattikorkeakoulun yhteisten asioiden sekä sisäistä että ulkoista viestintää mukaan lukien yhteishaun markkinoinnin ja kansainvälisen viestinnän (3 prosenttia).

Soveltavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetään noin kaksi prosenttia kehittämisen tulosalueen budjetista. Henkilöstön kehittämiseen kuuluu lähinnä opetushenkilöstön jatkokoulutus, ja sen osuus on puolitoista prosenttia. Opetushenkilöstön luottamusmiestoimintaan käytetään noin prosentti. Lisäksi ovat muut tukipalvelut, joiden neljän prosentin osuus muodostuu kaikkien toimipisteiden info- ja puhelinpalveluista, vahtimestaripalveluista, monistustehtävistä ym. opetuksen tukitoiminnoista.

Kehittämisen tulosalueen kaikilla toiminnoilla on tarkoitus luoda hyvät edellytykset ammattikorkeakoulun laadukkaalle opetukselle. Tämä tarkoittaa niin opetushenkilöstön kuin opiskelijoidenkin tarpeiden huomioimista. Samalla on toki muistettava sekin, että korkeakouluopiskelu ja -opetus ovat merkinneet muutosta aiempaan keskiasteen toimintaan verrattuna.
Ritva Paulin
va. rehtori
Turun ammattikorkeakoulu