Eurooppa yhdentyy, samoin
työntekijöiden oikeudet

Teollisuus ja yritysmaailma kannattivat Suomen liittymistä Euroopan unioniin. Palkansaajat ja eri järjestöt sen sijaan empivät ja vaativat selvityksiä jäsenyyden eduista ja haitoista. Sama ilmiö toistui keskustelussa Emun kolmannesta vaiheesta. Nyt kun päätökset on tehty ja palkansaajajärjestöt puhuvat eurooppalaisesta neuvottelutoiminnasta ja sen kehittämisestä, työnantajat kääntävätkin kelkkansa. Ei eurooppatason edunvalvonnalle!

EVA -raportti "EU:n ratkaisujen aika", joka julkaistiin 8.6., kertoo ongelman suoraan: "Työmarkkinoilla on syntymässä klassinen vastakkainasettelu työntekijöiden ja työnantajien välille. Työntekijäpuolella pohditaan eurooppalaista työmarkkinapolitiikkaa ja työnantajapuolella sopimustason laskemista nykyistä enemmän yritystasolle."

Tarkoittaako tämä sitä, että yritykset kyllä saavat kansainvälistyä, mutta työntekijöiden edunvalvonnan tulee kutistua vain yritystasolle? EVA-raportin henki näkyy myös toimitusjohtaja Johannes Koroman sanomassa: "EU-tason työmarkkinasopimuksia ei tarvita".

Kuitenkin EU:n viime vuosien politiikan tärkein sanoma on ollut ottaa työmarkkinaosapuolet mahdollisimman laajasti mukaan eurooppalaiselle tasolle. EU:ssa ymmärretään, etteivät integraatio ja sisämarkkinat kehity ilman yhteistyötä. Tästä osoituksena on esimerkiksi Maastrichtin sopimuksen yhteydessä tehty sosiaalipoliittinen pöytäkirja, joka antoi eurooppalaisille työmarkkinajärjestöille mahdollisuuden tehdä eurooppatason työmarkkinasopimuksia. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty hyväksi vanhempainlomaa koskevassa sopimuksessa ja osa-aikatyötä koskevassa sopimuksessa. Paraikaa neuvotellaan määräaikaisia työsuhteita koskevasta sopimuksesta.

Sosiaalipoliittinen pöytäkirja on siirretty Amsterdamin sopimukseen sellaisenaan. Tämä osoittaa poliittisen tahon näkemystä. Myös työllisyyden hoidon korostaminen ja kehittäminen EU:n tasolla on nostettu unionin tärkeimmäksi prioriteetiksi. Siitä kertoo työllisyysluku Amsterdamin sopimuksessa, jota jo nyt toteutetaan, vaikka itse sopimus ei olekaan voimassa.

Cardiffissa pidetty Eurooppa-neuvosto 15.-16. kesäkuuta korosti työmarkkinaosapuolten tosiasiallisen osallistumisen varmistamista. Tämä tietysti tarkoitti läheistä sitoutumista EU:n harjoittamaan politiikkaan. Komissio on toukokuussa antanut tiedonannon sosiaalisen vuoropuhelun eli työmarkkinaosapuolten välisen yhteistoiminnan kehittämisestä. Siten työmarkkinajärjestöjen rooli EU:ssa on laajasti kehittymässä.

EU-taso ei suinkaan sivuuta kansallista edunvalvontaa, mutta se antaa uuden ulottuvuuden - myös palkansaajille. Yritysten kansainvälistyessä myös yritysten työntekijät ovat mukana muutoksessa. Samoin käy työntekijöiden edunvalvonnan. Euro-tupoa saamme ehkä vielä odotella, mutta työelämän muutokset eurooppalaistuvat. Siinä muutoksessa olemme jo mukana. Palkansaajajärjestöille ei riitä odottelu yritystasolla, kuten työnantajajärjestöt haluavat, vaan aktiivinen osallistuminen kaikkien eurooppalaisten eteen.

Markku Lemmetty
Akavan neuvottelupäällikkö
EU:n talous- ja sosiaalikomitean jäsen