Ammattikasvattajat vastaavat

Ammattikasvattajiin kyllästynyt oli mielestään huomannut epäkohtia Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämässä opetuksessa sekä opettajan pedagogisten opintojen valinnoissa (TS 1.7.).

Opetusta koskeva kritiikki oli aiheellista sikäli, että eräs opettajista oli todellakin asettanut kurssinsa suorittamiselle sellaisia vaatimuksia, joista ei ollut mainintaa opinto-oppaassa. Kurssille osallistuneet opiskelijat toimittivat tiedekunnalle kirjallisen valituksen ja tiedekunta on ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Opettajan pedagogisten opintojen valintaan haluamme esittää muutamia tarkennuksia. Kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämät opettajan pedagogiset opinnot (35 ov) on tarkoitettu niille humanistisen, yhteiskuntatieteellisen matemaattis-luonnontieteellisen, sekä kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille, jotka haluavat valmistuttuaan toimia aineenopettajina. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden ja ne liitetään sivuaineena opiskelijan tutkintoon.

Valintaperusteita laadittaessa kasvatustieteiden tiedekunta tekee yhteistyötä em. tiedekuntien kanssa. Vuoden 1998 valintaperusteiden mukaan opettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea, kun opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (väh. 35 ov) on suoritettu.

Soveltuvuuskokeen ja opinnoista saatavien pisteiden perusteella valitaan opiskelijoita enintään kiintiön mukainen määrä, joka voi jäädä vajaaksi mikäli valintaperusteita täyttäneitä hakijoita ei ole riittävästi.

Vuonna 1998 hakuaika päättyi 20.3., jolloin hakijoiden opintosuoritukset tarkistettiin. Valituille lähetettiin hyväksymiskirjeet 20.5. Hakuajan tulee päättyä jo maaliskuun lopussa, jotta opiskelijat saavat tiedon hyväksymisestään ennen kesälomaa. Hakuaika on ollut opiskelijoiden tiedossa jo syyslukukaudella.

Ammattikasvattajiin kyllästynyt ei täyttänyt valintaperusteita siltä osin, että hänellä eivät opetettavan aineen aineopinnot olleet hakuaikaan mennessä kokonaisuudessaan suoritettu.

Kasvatustieteiden tiedekunta pyrkii valinnassaan toimimaan oikeudenmukaisesti kaikkia opiskelijoita kohtaan ja noudattaa sen vuoksi samoja valintaperusteita jokaisen opiskelijan kohdalla. Ymmärrämme nimimerkin pettymyksen siitä, ettei hän tänä vuonna päässyt opiskelemaan pedagogisia opintoja.

Uskoisimme, että hänellä on kuitenkin mahdollisuus suorittaa tulevana lukuvuotena oman aineensa syventäviä opintoja, sillä pedagogisten opintojen puuttuminen ei estä niiden suorittamista. Näin ollen Ammattikasvattajiin kyllästyneelle ei varmaankaan tule välivuotta opinnoissaan. Hän voi hakea pedagogisiin opintoihin uudestaan keväällä 1999, jolloin hän täyttää valintaperusteet myös opintosuoritusten osalta. Toivotamme hänet silloin tervetulleeksi opiskelemaan kasvatustieteiden tiedekuntaan.

Mari Broberg
vs. opintosihteeri
kasvatustieteiden tiedekunta

Kaisu Hiltunen
amanuenssi
Turun opettajankoulutuslaitos