Tasa-arvolaki koskee
Suomen Pankkia

Ritva Saarinen kysyy allekirjoittaneelta asiallisessa kirjoituksessaan (TS 26.6.) tasa-arvolain soveltamisesta Suomen Pankin johtokunta-nimityksiin.

Eduskunnan pankkivaltuusto on Suomen Pankin toimielin, jonka tehtävä on johtokunnan jäsenen virantäyttämistä koskevan esityksen tekeminen valtioneuvostolle. Nimityksen tekee tasavallan presidentti. Johtokunnan virantäyttämisessä ehdokkaan henkilökohtaisella, ammatillisella ja yhteiskunnallisella taustalla on keskeinen merkitys valintaa tehtäessä. Suomen Pankin johtokunta ei koostu luottamushenkilöistä, vaan virkaan nimetyistä virkamiehistä. Johtokunta ei ole lain tarkoittama luottamushenkilöistä koostuvat toimielin, jossa tulisi olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ellei erityisistä syistä muuta johdu.

Näin ollen laki siis velvoittaa johtokunnan jäsenen virantäyttämistä koskevassa päätöksessä pankkivaltuustolta sitä, ettei miehiä ja naisia aseteta eri asemaan sukupuolen perusteella samoin kuin sitä, ettei ansioituneempaa toista sukupuolta olevaa syrjäytetä.

Eduskunnan pankkivaltuusto on mielestäni kuitenkin velvollinen edistämään tasa-arvoa toimiessaan Suomen Pankin toimielimenä.

Ritva Saarisen kirjoitus antaa mahdollisuuden muutoin todeta, että tasa-arvoasiaa on hoidettu Suomen Pankissa varsin tarmokkaasti. Esimerkkinä mainittakoon, että naisten keskipalkka Suomen Pankin johtotehtävissä on 96 prosenttia miesten vastaavasta ja muilla tasoilla 99,6 prosenttia miesten keskipalkasta. Kohtuullisen lähellä oikeudenmukaista tilannetta tältä osin siis ollaan.

Ilkka Kanerva
Pankkivaltuuston puheenjohtaja