Turun vesilaitos
huomioi kalastajatkin

Yleisönosastolla julkaistiin kirjoitus Lohenkalastusta likaviemäristä (TS 10.8.) Vesilaitoksen ensisijainen tehtävä on palvella turkulaisia vedenkäyttäjiä huolehtimalla siitä, että turkulaiset saavat riittävästi hyvää vettä ja että jätevesi poistuu kulutuspisteistä aiheuttamatta niille ongelmia. Myös lohenkalastajat otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Vesilaitos on esimerkiksi maksanut Halisten kalaportaan ja maksaa vuosittain huomattavan osan istutettavista kaloista.

Turun kaupungilla on vesioikeuden antama lupa jätevesien johtamiseen vesistöön. Viemäriverkostosta ylivuotona vesistöön pääsevät jätevedet kuuluvat myös tämän luvan piiriin. Luvan noudattamista valvoo Lounais-Suomen ympäristökeskus.

Nummenmäen viemärivedet johdettiin ensin vuonna 1938 rakennettua sekavesiviemäriä pitkin Aurajokeen Halisten padon alapuolelle. Vuonna 1958 rakennettiin Halisista kokoojaviemäri Aurajoen alajuoksulle. Tällöin vuonna 1938 rakennettuun viemäriin tehtiin ylivuotokynnys, josta osa vedestä valuu runsaiden sateiden aikana Aurajokeen. Keskuspuhdistamolle Aurajoen itäpuolelta tulevia jätevesiä alettiin johtaa vuonna 1972.

Vanhaa sekajärjestelmän mukaista viemäriverkkoa on niukoilla määrärahoilla muutettu erillisviemäröinniksi. Sekajärjestelmässä sadevedet ja jätevedet johdetaan samassa putkessa ja erillisjärjestelmässä niille on omat putket. Nummen sekavesiviemäröinnin muuttamisesta tehtiin päätös vuonna 1995.

Nummen alueella on viemäritöitä tehty 11 eri kohteessa vuosina 1996 ja -97. Tähän mennessä näihin viemäritöihin on käytetty noin seitsemän miljoonaa markkaa. Vesilaitos jatkaa Nummen alueen viemäröinnin uusimista vielä pari seuraavaa vuotta. Töiden valmistuttua jätevedet johdetaan keskuspuhdistamolle ja sadevedet Aurajokeen.

Halisten patoa säännöstellään vedenhankinnan ehdoilla. Pitkän kuivan kauden jälkeen on joessa huonolaatuista ja leväpitoista vettä, jonka puhdistus juomavedeksi kuluttaa paljon kemikaaleja, eikä lopputulos ole paras mahdollinen. Sateen sattuessa tällainen vesi kannattaa vaihtaa mahdollisimman pian parempaan yläjuoksulta virtaavaan veteen. Siksi patoluukkuja avataan. Patoluukut suljetaan hyvin hitaasti, jotta virtaus muodostuu mahdollisimman tasaiseksi virtaaman pienetessä.

Toimitusjohtaja
Esko Pohjanen
Turun vesilaitos