Natura on näyteikkuna Eurooppaan

Maailman Luonnon Säätiö WWF on jättänyt oman lausuntonsa Natura 2000-ehdotuksesta. WWF pitää ehdotusta kokonaisuudessaan positiivisena, koska siinä luontotyyppien ja uhanalaisten lajien suojelulle asetetaan selkeä tavoite. Ensimmäistä kertaa Suomen luontoa tarkastellaan nyt kokonaisuutena ja pyritään suojelemaan edustava otos tärkeimmistä luontotyypeistämme ja lajien elinympäristöistä tuleville sukupolville.

Euroopan Unioni rahoittaa Natura-ohjelman toteuttamista kymmenillä miljoonilla markoilla. Tänä vuonna Suomi saa 35 miljoonaa markkaa EU:n luonnonsuojelurahoja pääasiassa Naturan toteuttamiseen. Nämä varat ohjautuvat maakuntiin, kunnille ja maanomistajille. Rahoituksen turvaamiseksi myös jatkossa Suomen Natura-ehdotuksen on oltava riittävän kattava ja uskottava.

Natura-alueisiin kohdistuu valtava paine, sillä annetuissa lausunnoissa käytetään monissa tapauksissa argumenttina jonkin rakennushankkeen vaarantumista Naturan takia.

Luonnonsuojelun tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että ennen kohteiden lopullista junttaamista paikalliset ihmiset saavat selvyyden siitä, mitä alueen kuuluminen Naturaan merkitsee. Kullekin alueelle on saatava selkeät ohjeet toimenpiteistä, joita saa tehdä.

Uhanalaisten lajien suojelussa Natura selkeyttää lajien suojelua. En usko kenenkään haluavan saimaannorpan häviävän suomalaisesta luonnosta. Natura auttaa osaltaan norpan ja muiden uhanalaistemme säilymistä yhdistämällä eri keinoja: moottorikelkkailua ohjataan pois norpan pesimäalueilta ja verkkokalastusta rajoitetaan, jotta pienet norpanpoikaiset eivät hukkuisi verkkoon ensimmäisenä kesänään.

Natura-esitys, kuten suomalainen luonnonsuojelu muutenkin suojelee luonnon monimuotoisuutta hyvin Ylä-Lapissa ja kohtuullisesti Keski-Lapissa. Keski- ja Etelä-Suomessa jäädään vaatimattomalle tasolle. Jos esityksestä poistetaan kolmen pohjoisimman kunnan esitykset, jää muuhun Suomeen ainoastaan noin 1640000 hehtaaria eli 47 prosenttia koko Natura-esityksen maapinta-alasta. Tämä kuvaastaa hyvin suojelun epätasapainoa.

Suomen Natura-esitys tulee olemaan näyteikkunamme suomalaisesta luonnosta eurooppalaisille. Haluammeko samaistua luontomme osalta Belgiaan tai Italiaan, vai onko luontomme meistä näiden maiden luontoa ainutlaatuisempi ja luonnontilaisempi?

Käytetään Naturaa ja EU:ta hyväksemme. Eri osapuolet voivat hyötyä Naturasta, jos asiaa tarkastellaan rakentavasta näkökulmasta ja mahdollisimman objektiivisesti.

Jari Luukkonen
suojelutoimen johtaja
Maailman Luonnon Säätiö WWF