Koulutus tuo
mahdollisuuksia

Työvoimakoulutuksesta ja sen tuloksista (työllistymisestä) on puhuttu ja kirjoitettu julkisissa tiedotusvälineissä varsin runsaasti. Aihetta on käsitelty eri yhteyksissä melko yksinpuolisesti ja tuotu esille lähinnä kielteisiä seikkoja.

Esille ei ole juurikaan tuotu sitä tosiasiaa, että tuloksia syntyy koko ajan - koulutuksen avulla moni työtön työllistyy ja löytää uuden ammatin ja uran itselleen, puhumattakaan monista muista koulutuksen aktivoivista vaikutuksista ihan jokapäiväiseen elämään.

Tänä päivänä työvoimakoulutuksen järjestäjät pyrkivät panostamaan koulutuksen laatuun ja koulutettavien henkilökohtaiseen opastukseen, minkä lisäksi koulutusohjelmat pyritään räätälöimään vastaamaan mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita - tavoitteena koulutettavien työllistyminen koulutuksen kautta.

Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutin järjestämä, juuri päättynyt saksankielisen alueen vientimarkkinoinnin koulutusohjelma, jonka aloitti viime syyskuussa 25 opiskelijaa, ja joista työllistyneitä ohjelman päättyessä nyt kesäkuun puolivälissä oli 20 eli työllistymisprosentti oli peräti 80!

Myös työvoimakoulutukseen osallistuviin kohdistuu usein paljon kritiikkiä. Omat ja kollegoideni kokemukset ovat kuitenkin aivan päinvastaiset - pääosin työvoimakoulutukseen osallistuvat henkilöt ovat erittäin motivoituneita opiskeluun ja odotukset koulutuksen ja siihen liittyvän projektityöskentelyn osalta ovat suuret.

Juuri päättyneen vientimarkkinoinnin koulutusohjelman opiskelijat olivat erittäin aktiivisia, myönteisiä ja pääosin opisto- tai korkeakoulutasoisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Osalla heistä oli jo pitkä työkokemus taustanaan, mutta hyvin huomattava osa oli myös vastavalmistuneita, joilla ei ollut työkokemusta koulutustaan vastaavista töistä. Ikäjakauma liikkui 23 ja 53 vuoden välillä, mikä kokemustemme mukaan on erittäin rikastuttavaa kaikille opiskelijoille, nuoremmat ja vanhemmat oppivat toinen toisiltaan.

Vaikka työllistyminen nähdäänkin useimmin työvoimakoulutuksen pääasialliseksi tavoitteeksi, moni koulutettava toteaa koulutusohjelman päätyttyä omalla kohdallaan ainakin yhtä suurena tavoitteena olleen itsetunnon ja oman aktiivisuuden kohottamisen. Työttömyys on sittenkin suomalaiselle vielä sellainen isku, joka passivoi melko nopeasti.

Koulutusohjelmien kautta opiskelijat solmivat kontaktiverkoston - omista opiskelukavereistaan samoin kuin koulutusohjelmien asiantuntijoista ja kouluttajista ja muista yhdyshenkilöistä - jonka merkitystä ei aina pysty etukäteen arvioimaan.

Oman aktiivisuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa asettaessaan itselleen tavoitteita osallistuessaan työvoimakoulutukseen. Työvoimakoulutuksen järjestäjät voivat tarjota hyvät mahdollisuudet opiskelijoille täydentää tietotaitojaan koulutuksen kautta ja tukea opiskelijoita heidän pyrkimyksissään löytää omat työpaikkansa.

Työllistyminen koulutusohjelman kautta on monien tekijöiden summa ja ratkaisevan tärkeää siinä on oma aktiivisuus, joskus pitkäjänteisyys ja sisukkuus sekä hyvä kyky sopeutua muutoksiin. Hyvät työllistymisluvut koulutusohjelmissamme kuitenkin mielestämme osoittavat, että sitä suomalaista sisua ja sisäistä yrittäjyyttä sekä muutosvalmiutta löytyy. Tätä kautta voimme myös tarjota hyvin motivoituneita, ammattitaitoisia ihmisiä työelämän palvelukseen.

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksessa PK-Instituutissa.