Natura - Turun ylpeys

Natura 2000 -esitys on tuonut esiin erilaisia näkemyksiä luonnonsuojelun tarpeesta ja toteuttamisesta. Turun alueelta verkostoon on esitetty neljää luonnonarvoiltaan upeaa aluetta: Ruissaloa, Rauvolanlahti-Friskalanlahti-Katariinaa, Pomponrahkaa ja Kurjenrahkaa. Lautakunnat ovat evästäneet kaupunginhallitusta varsin erisävyisillä lausunnoilla. Kaupunginhallitus tulee antamaan asiasta lopullisen lausunnon Lounais-Suomen ympäristökeskukselle.

Ruissalon osalta ympäristönsuojelulautakunta teki Natura-esitykseen pieniä laajennusehdotuksia. Kiinteistö- ja rakennustoimenlautakunta (krl) päätti äänestyksen jälkeen jättää suurimman osan saarta Naturan ulkopuolelle, ainoastaan yleiskaavatasoisen suojelun varaan. Lautakunta pelkäsi Naturan vaarantavan Ruissalon kylpylän, kasvitieteellisen puutarhan, leirintäalueen ja Aura-golfin toiminnan.

Natura ei kuitenkaan vaaranna jo olemassa olevia toimintoja. Mutta niiden laajentaminen ei tulisi olemaan yhtä helppoa kuin aiemmin.

Ruissalon vahva suojelu on mielestämme perusteltua. Ruissalo on paitsi merkittävä virkistysalue myös valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman tärkein yksittäinen kohde ja se kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Saarella sijaitsee yli puolet Suomen luonnonvaraisista tammimetsistä.

Pomponrahka on valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan kuuluva keidassuo. Se edustaa rehevää suotyyppiä, jota Suomessa on jäljellä enää vain vähän. Pomponrahka on myös viimeisiä saaristo-Suomen keidassoita. Suon lajirunsaus on hyvin suuri ja siellä elää runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia eliölajeja. Suo on Turun yliopiston pitkäaikainen tutkimuskohde ja tärkeä koulujen opetuskohde.

Pomponrahkan osalta ympäristönsuojelulautakunta piti ehdotettua Natura-rajausta hyvänä. Krl piti rajausta aivan liian laajana ja katsoi sen vaarantavan lentokentän kehittämisen. Laajennussuunnitelmissaan lentokenttä pyrkii sijoittamaan oheistoimintojaan kentän eteläpuolelle Pomponrahkan suuntaan. Varsinainen laajenemisaluevaraus sijoittuu kuitenkin kentän pohjoispuolelle.

Lentokentän alueen osayleiskaavaluonnoksessa on lisäksi esitetty uutta tieyhteyttä suon poikki siten, että tie halkaisisi jo nykyisinkin luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun suoalueen. Tie tuhoaisi suon vesitalouden ja sitä kautta koko suon.

Suomella ja Turulla on erityinen velvollisuus kiinnittää huomiota soiden suojeluun, koska niitä ei ole samassa määrin muualla Euroopassa. Pomponrahkan kehittyminen on kestänyt 4000 vuotta. Suota ei voida siirtää tai korvata. Lentokentän toimintojen sijoittelu on sen sijaan mahdollista harkita uudelleen.

Pauliina de Anna
kiinteistö- ja rakennustoimenlautakunnan varajäsen (vihr, sit)
Jaana Gustafsson
kiinteistö- ja rakennustoimenlautakunnan jäsen (vihr)
Katri Sarlund
ympäristönsuojelulautakunnan jäsen (vihr)