Palovuoren alueen selvitys
tulee valtuuston käsiteltäväksi

Alpo Kokkoniemi oli kirjoituksessaan (TS 9.6.) huolestunut Raision Palovuoreen mahdollisesti rakennettavan raakavesialtaan sijainnista lähellä vanha käytöstä poistettua kaatopaikkaa sekä siihen liittyvän päätösprosessin kulusta.

Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitos on itsenäinen toimielin, joka vastaa kyseisten kaupunkien puhdasvesituotannosta. Olen aiemmin pohtinut paikallislehden haastattelussa raakavesiallasasiaan liittyvää päätösprosessia ja todennut, että olisi jopa mahdollista tehdä asiasta päätöksiä kuulematta perustajakuntien valtuustoja. Asiaa oltiin tuolloin vasta tutkimassa, enkä missään tapauksessa tuonut asiaa esille lopullisena kantanani, mikä kävi kyseisestä artikkelistakin hyvin esille.

Vesilaitos on pyytänyt Raision kaupunginhallituksen lausuntoa raakavesiallashankkeen toteuttamisvaihtoehtojen soveltuvuudesta ympäristökuvaan ja aluerakenteeseen. Raision kaupunginhallitus on 19.5.1997 pitämässään kokouksessa päättänyt, että Palovuoren alueesta on laadittava selvitys, jossa sovitetaan maisemallisesti sekä toiminnallisesti yhteen mahdollinen allasalue koko laajuudessaan mahdollisine suoja-alueineen, vireillä oleva mahdollinen moottorirata-alue ja Kullaanvuoren luonnonsuojelualue luontoliikuntareitteineen sekä Valtatie 8:n tuleva sijoitus. Kun kyseinen selvitys valmistuu 30.10.1997 mennessä, asiaa käsitellään kaupunginvaltuustossa. Asian valtuustokäsittelylle löytyvät perustelut siitä, että kyseessä on Raision kaupungin kannalta merkittävä tekniseen perusturvaan liittyvä päätös. Valtuustokäsittely ajoitetaan ennen maa-aineslupaa koskevaa käsittelyä.

Vesilaitos on käyttänyt allasasian tutkimisessa Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:tä. Heidän lausunnossaan todetaan, ettei tutkimuksin ja tarkkailuin ole voitu todeta kaatopaikalla olevan vaikutusta altaan suuntaan. Kalliopohjaveden tarkkailua jatketaan edelleen. Allasta pidetään perusteltuna vaihtoehtona allaskapasiteetin lisäämiseksi edullisesti. Palovuoren rakentamiskustannukset on selvityksessä arvioitu altaan osalta 16,5 miljoonaksi ja veden johtamisen ja esikäsittelyn osalta 16,6 miljoonaksi eli yhteensä 33,1 miljoonaksi markaksi. Tältä osin Kokkoniemen arvio ei pitänyt paikkaansa. Kyseinen selvitys on julkinen asiakirja ja saatavissa esimerkiksi Raision kaupungintalolta.

Raisionjoen valuma-alueille mahdollisesti perustettavia sikaloita koskevat samat lainkohdat kuin muitakin ympäristön kannalta haitallisia kohteita. Vesilaitos sekä peruskunnat pitävät asian osalta varmasti oikeuksistaan kiinni. Sekä Raisio että Naantali ovat aiemmin päättäneet vesilaitoksen tulevaisuuteen liittyen, että yhteistyö Turun seudulla voi tulevaisuudessa tulla kysymykseen, kun konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia ilmenee.

Kokkoniemen ilmoittama Virttaankankaan vaihtoehto ei valitettavasti vielä nykyisten lisävedenottomahdollisuuksien jälkeenkään ole niin helposti hyödynnettävissä läntisten kuntien suunnalla kuin hän esitti, vaan tarvitaan laajempi seudullinen ratkaisu. Tällaisen ratkaisun saaminen kestää näillä näkymin kuitenkin niin kauan, että olemme pakotettuja etsimään paikallista ratkaisua sitä ennen turvataksemme vedensaannin kaupunkeihimme. Asian käsittely jatkuu ja toivottavasti pääsemme lähitulevaisuudessa allaskapasiteettia lisäävään ratkaisuun. Vedenkulutuksen kasvu sekä tämänhetkiset erittäin rajalliset vesiresurssit vaatisivat pikaisesti ratkaisuja asukkaiden ja elinkeinoelämän tulevaisuuden turvaamiseksi.

Tässä vaiheessa lopetan asiaan liittyvän mielipiteenvaihdon lehtien palstoilla siihen saakka kunnes saamme edellä mainittuja lisäselvityksiä, joiden pohjalta ottaa asiaan kantaa. Lisätietoja saa luonnollisesti koko ajan niin vesilaitokselta kuin peruskuntien viranhaltijoiltakin.

Kari Karjalainen
vs. kaupunginjohtaja
Raisio