Lukijoilta

Turvetuotanto ei ole pääsyyllinen

Kirjoittaja huomauttaa, että optisin mittauksin ja laboratoriokokein voidaan todeta, mistä järviin päätyvät humus ja fosfori ovat lähtöisin.
Kirjoittaja huomauttaa, että optisin mittauksin ja laboratoriokokein voidaan todeta, mistä järviin päätyvät humus ja fosfori ovat lähtöisin.

Iiro Viinanen kirjoitti (TS 16.11.) että turvetuotanto pilaa tuotantoalueiden alapuoliset vesistöt. Hieman karrikoiden voidaan sanoa, että kaikki Suomen suot ovat entisiä järviä ja kaikki järvet tulevia soita.

Suomen pinta-alasta suuri osa on suota. Edellinen jääkausi painoi näihin soihin kuoppia, jotka ovat nyt matalia järviämme. Joet ja purot tuovat näihin järviin kiintoaineita, humusta ja ravinteita, jotka mataloittavat järviä ja tekevät niistä tuhansien vuosien kuluessa jällen soita, joihin seuraava jääkausi taas painaa kuoppia järviksi ja niin edelleen.

Ihminen kiihdyttää järvien soistumiskehitystä toimillaan, muun muassa ojituksilla. Ojittamalla eli kuivattamalla soita saadaan niistä peltoa ruoan tuotantoon, metsää rakennustarpeiksi ja turvetta energiaksi. Ojituksilla poistetaan vesi soista ojien pohjien tasolle.

Suon ja suoalueiden lampien vesi on yleensä ruskeaa mutta kirkasta siihen liuenneen humuksen takia. Humuspitoinen vesi virtaa kaivettuja ojia ja puroja pitkin järviin. Niissä humus jälleen kiinteytyy, vajoaa pohjaan ja muodostaa erinomaisen alustan järven pohjan kasvustolle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Peltojen ja metsien lannoitteiden ylimääräinen käyttämätön fosfori valuu samoja ojia ja puroja pitkin järviin ja aikaansaa rehevöitymistä ja sinilevähaittoja. Lannoitteiden sisältämä fosfori on typen ohella kaikelle kasvamiselle välttämätön ravinne.

Optisin mittauksin ja laboratoriokokein voidaan todeta, mistä järviin päätyvät ja järvien nopeutettua umpeen kasvamista aiheuttavat humus ja fosfori ovat lähtöisin.

Kyyjärvellä tehtiin kesällä 2011 mittauksia kaikista järveen laskevista ojista, puroista ja joista humuskuormituksen aiheuttajan selvittämiseksi. Yleinen mielipide on ollut, että pääosa Kyyjärven humuskuormituksesta tulee alueen turvetuotantoalueilta. Mittaukset osoittivat, että alueen suurimman turvetuottajan eli Vapon osuus oli 2,7 prosenttia koko Kyyjärveen laskevasta humuskuormasta. Tulos kuvaa juuri sen hetkistä tilannetta, mutta on varmasti suuruusluokaltaan oikea.

Saman suuntaisia mittaustuloksia on saatu Keuruun Martinjärvessä. Martinjärven yläpuoliseen Suojärveen laskevat yhden turvetuotantoalueen vedet. Sen osuudeksi humuskuormituksesta mitattiin 0,5 prosenttia. Väittämä oli, että kyseinen turvetuotantoalue aiheuttaa Martinjärven umpeen kasvamisen.

Kaikki suoalueiden ojitukset aiheuttavat humuskuormaa ja peltojen ja metsien lannoitukset fosforikuormaa. Ne yhdessä aikaansaavat järvien umpeenkasvua, rehevöitymistä ja sinilevähaittoja. Turvetuotantoa ei mittauksin ole voitu todeta ainakaan pääsyylliseksi ongelmiin.

Turve kotimaisena ja (hitaasti) uusiutuvana energialähteenä on koko kansantaloudelle tavattoman tärkeä. Siksi soisi entisen valtiovarainministerin esittävän edes jotakin faktoja turvetuotantovastaisten väitteittensä tueksi. Viime talvena ministeri Viinanen kertoi julkisesti, että mitään mittauksia ja vesianalyyseja ei tarvita, koska kaikki tietävät muutenkin että turvetuotanto pilaa Suomen vesistöt.