Lukijoilta

Ylimmän valtiojohdon
vierailumenojen budjetoinnista

Viitaten lehdessänne 26.7. julkaistuun artikkeliin, jossa mainitaan myös ylimmän valtiojohdon vierailumenojen budjetointia käsitellyt työryhmä, haluan työryhmän puheen-johtajana todeta seuraavaa.

Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri asetti 28.3.2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ylimmän valtiojohdon vierailumenojen tarkoituksenmukaisin budjetointimenettely. Vallitseva käytäntö on se, että ylimmän valtiojohdon vierailuista ja maahamme tehdyistä vastavierailuista aiheutuvat menot maksetaan yhdeltä momentilta ulkoasiainhallinnon arviomäärärahoista. Yksi vaihtoehto voisi olla se, että kyseiset määrärahat allokoitaisiin kunkin viraston omiin pääluokkiin. Molempia käytäntöjä voidaan eri syistä hyvin perustella. Työryhmässä olivat edustettuina tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvoston kanslia sekä ulkoasiainministeriö.

Työryhmän tuli valmistella ehdotuksensa siten, että sen mahdollisesti ehdottamat muutokset nykyiseen budjetointimenettelyyn olisi voitu sisällyttää valmisteltavina oleviin hallinnonalojen vuotta 2001 koskeviin talousarvioehdotuksiin.

Käytettävissään olleessa ajassa työryhmä ei löytänyt vastauksia määrärahasiirtojen kannalta hyvin moninmutkaisiinkin budjettiteknisiin kysymyksiin. Myöskään ei kyetty riittävän selkeästi yksilöimään eri tahojen vastuulle kuuluvia asioita, mitä määrärahojen siirtojen mitoittaminen kyseessä olevan kolmen tahon kesken edellyttäisi.

Näin ollen työryhmä ei pitänyt mahdollisena tehdä ehdotusta ylimmän valtiojohdon vierailumenojen budjetoinnin muuttamiseksi, vaan piti perusteltuna toistaiseksi jatkaa nykyistä käytäntöä, jonka mukaisesti menot budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokkaan. Työryhmä oli johtopäätöksissään yksimielinen.
Eero Salovaara
Alivaltiosihteeri
Ulkoasiainministeriö