Lukijoilta

Kirjoittajavieras
Pertti Hemmilä:
Poliiseja lisää

Suomen ulkoisesta turvallisuudesta virkansa puolesta erityistä huolta kantava puolustusministeri Anneli Taina otti hiljakkoin esille edelleen ajankohtaisen asian. Hän vaatii lisää poliiseja.

Poliisien määrää on viime vuosina vähennetty monin eri tavoin. Virkoja on suoranaisesti vähennetty vähän, mutta niitä on jäädytetty, ts. avoimeksi tulleita virkoja ei ole voitu täyttää uusilla henkilöillä. Poistumia aiheuttavat myös pitkät virkavapaudet äitiyslomien, sairauden tai muun syyn johdosta.

Poliisihallinnossa pitkiäkään virkavapaita ei paikata sijaisjärjestelyillä. Poliisikunnan keskuudessa toimii ns. hartiapankkireservi. Työssä olevat poliisimiehet joutuvat tekemään virkavapailla olevien työt. Tämä on jo nähtävissä ylirasittuneisuutena ja suoranaisena uupumisena. On vaara, että tällainen tilanne puolestaan johtaa sisäisiin ristiriitoihin ja jopa konflikteihin työpaikoilla.

Kun poliisitoimi on määrärahojen niukkuudesta johtuen jo pitkään ollut puolihalvaantuneessa tilassa on tehtäviä yhä enemmän siirretty muiden huoleksi. Ei ole mitään järkeä siinä, että poliisin tehtäväksi alunperin annettuja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden alaan liittyviä tehtäviä hoitavat yhä enemmän yksityiset vartioimisliikkeet. Mitä enemmän ministeriö siirtää tehtäviä pois poliisilta, sitä vaikeampi poliisin kentän on perustella työvoimavajettaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ei myöskään ole mitään järkeä siinä, että poliisilaitoksille palkataan vakinaisiksi tai määräaikaisiksi suuret määrät muuta henkilöstöä, useimmiten työllisyysvaroin. Ammattitaitoisia ja koulutettuja poliisimiehiä ja -naisia nyt tarvittaisiin lisää.

Ministeriössä, valtioneuvostossa ja eduskunnassa pitäisi tehdä päätöksiä, joilla turvattaisiin poliisin palvelut eli kansalaisten turvallisuus koko maassa. Tämä edellyttää pitkäjänteistä toimintaa missä otetaan huomioon koulutuksen tarpeen lisääntyminen ja siitä seuraava resurssien tarve.

Pitkään jatkunut nihkeä suhtautuminen poliisivakanssien täyttämiseen on aiheuttanut sen, että tällä hetkellä on suoranaista puutetta koulutetusta henkilökunnasta.

Poliisikunnan sisällä on jo katsottu eri toimintojen tärkeysjärjestys. Ei voida ajatella, että kaikki tekevät kaikkea, koska nykyrikollisuuden aikana on sen vastustajien myös erikoistuttava, mikä lisää uudelleen- ja jatkokoulutustarvetta.

Poliisilla on kyllä tehtävää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaajana ja rikosten selvittäjänä sekä rikollisen toiminnan ennaltaestäjänä. On perusteltua odottaa, että päättäjämme, ensisijaisesti ministerimme Enestam ja hänen johtamansa sisäasiainministeriö ymmärtävät asian tärkeyden.

Onkin myönteistä, että puolustusministerimme on huolissaan sisäisestä turvallisuudesta. Hän on oivaltanut kansan sisäisen turvallisuuden tunteen merkityksen myös Suomen puolustusvalmiuden kannalta.

Kirjoittaja on virkavapaalla tällä hetkellä oleva halikkolainen poliisimies.