Lukijoilta

Suomi ajaa MAI-sopimukseen kaikkia
jäsenmaita sitovia velvoitteita

Haluan kiittää Ville-Veikko Hirvelää sekä Turun ja Varsinais-Suomen kansalaisjärjestöjä heidän kiinnostuksestaan käynnissä oleviin MAI-neuvotteluihin. Tässä lehdessä 24.4. julkaistussa heidän allekirjoittamassaan kirjoituksessa esitetään myös joukko MAI-sopimukseen liittyviä kysymyksiä allekirjoittaneen vastattavaksi.

Haluaisin todeta kirjoituksen allekirjoittajille, että Suomen tavoitteena on pyrkiä turvaamaan elinkeinoelämämme mahdollisuudet toimia myös maan rajojen ulkopuolella tasavertaiselta pohjalta muiden maiden yrittäjien kanssa ja toisaalta osoittaa, että Suomi noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä periaatteita ulkomaisten investointien kohtelussa.

Sijoitustoiminnan edistäminen ei saa kuitenkaan tapahtua ympäristönsuojelun, työolosuhteiden eikä ihmisoikeuksien kehityksen eikä tavoitteiden kustannuksella. Suomi edellyttää, että MAI-sopimuksessa ympäristönsuojelun lainsäädännön ja kansainvälisesti hyväksyttyjen työelämän standardien alentaminen investointien houkuttelemiseksi kielletään. Näiden normien noudattamisvelvollisuudesta on MAI-sopimuksessa siis tehtävä sopimusoikeudellisesti sitovat.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

OECD:n huhtikuun 27.-28. päivinä 1998 pidetyn ministerikokouksen tuloksena yhä useammat OECD:n jäsenmaat pitävät välttämättömänä, että MAI-sopimuksessa käsitellään myös ympäristön suojelua ja työelämän standardeja. Ministerikokouksessa kannatettiin laajasti OECD-maiden hallitusten sitoutumista siihen, että investointien houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi jäsenmaat eivät saa heikentää ympäristö- ja työolosuhdestandardejaan. Suomen taholta korostettiinkin ministerikokouksessa sitovien velvoitteiden ensiarvoista merkitystä. Omalta osaltaan ja yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa Suomi tulee neuvottelujen jatkossakin painottamaan näiden arvojen tärkeyttä.

Erillisiä ympäristö-,työ- tai ihmisoikeusnormien alentamista koskevia valvontamenettelyjä ei tällaiseen investointisopimukseen suunnitella. Tarkoituksenahan on, että kaikista investointeihin vaikuttavista laeista, asetuksista ja määräyksistä sopijamaissa ilmoitetaan viipymättä sopimuksen hallintokomitealle. Sen tehtävänä on puolestaan valvoa sopimuksen soveltamista. Lisäksi pidetään selviönä, että muiden sopijapuolten etujen mahdollinen loukkaaminen tulee viipymättä hallintokomitean tietoon loukatun osapuolen toimesta.

Avoimuuden takaamiseksi jo olemassa olevia kansallisia kontaktipisteitä, jotka ovat pakollisia kaikissa OECD-maissa, on tarkoitus hyödyntää MAI-sopimuksen toimivuuden seuraamisessa. Lähtökohtana on, että näille järjestelyille pohjautuva menettely on riittävä.

Jos todetaan, että rikkomuksia on tapahtunut, voi hallintokomitea ryhtyä toimenpiteisiin ja tarvittaessa jopa erottaa maan sopimuksen piiristä. Keskustelu hallintokomitean ratkaisumalleista ja sanktioista ei ole vielä ollut kovin perusteellista.

On lisäksi korostettava, että tässä vaiheessa sopimuksen institutionaalisia ja proseduaalisia kohtia koskevat neuvottelut ovat kesken.

Ole Norrback
ministeri