Terveys

Iäkkäät: vanhoja ihmisiä
pidetään tarpeettomina

Moni iäkäs kokee, että vanhat ihmiset nähdään yhteiskunnassa ulkopuolisina ja tarpeettomina, osoittaa YTM Outi Jolangin perjantaina Tampereen yliopistossa tarkastettu väitöskirja. Jolanki tutki väitöskirjassaan sitä, millaisena iäkkäät ihmiset näkevät vanhojen ihmisten sosiaalisen aseman yhteiskunnassa ja suhteessa nuorempiin ihmisiin.

Vanhuuden kokemus osoittautui varsin monitahoiseksi ilmiöksi ja vanhan ihmisen sosiaalinen asema ongelmalliseksi.

Useat tutkimukseen osallistuneista kokivat, että tietyn iän ylittäneet ihmiset nähdään ja heitä kohdellaan yhtenä ”vanhojen” ryhmänä, eikä yksilöllisiä eroja ihmisten välillä oteta huomioon. Osa osallistujista kritisoi tätä näkemystä ja korosti, miten he itse toimivat lähipiirissään ja yhteisössään ja auttavat omalta osaltaan muita ihmisiä. Moni halusi nostaa esille iäkkäiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden.

Moni koki nuorempien ihmisten kohtelevan iäkkäitä holhoavasti ”lapsina”, joiden puolesta tehdään päätöksiä. Tutkittavat muistuttivat pitkän elämän tuovan väistämättä elämänkokemusta, joka nuoremmilta puuttuu. Tätä vanhuuden tuomaa viisautta ei monen iäkkään mielestä arvosteta nykykulttuurissa.